Vem företräder ett minderårigt barn i ett dödsbo?

2017-03-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar bara vad som händer med vårt minderåriga barn om en av oss skulle dö. Vi är sambo, blir det då utsett en god man som tillgodoser barnets rättigheter fram till 18 års ålder, och kan man i så fall själva bestämma via ett testamente vem den personen skulle kunna bli eller utses den via myndigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med ett barns ekonomiska intresse i form av t ex ett arv. Detta eftersom det uppstår en intressekonflikt då barnet ärver sin förälder och därmed blir dödsbodelägare tillsammans med barnets andra förälder, som är den avlidnes sambo.

Reglerna om dödsbon finns i 18 kap i ärvdabalken (ÄB) och regler om minderårigas egendom finns i föräldrabalken (FB).

Vem företräder barnet i dödsboet?

En avliden persons tillgångar och skulder kallas dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som existerar fram till att det skett ett arvsskifte. I egenskap av sambo skulle den av er som överlever den andra vara dödsbodelägare (8 kap. 1 § ÄB). Också ert barn skulle vara dödsbodelägare i sin förälders dödsbo eftersom ett barn är närmsta arvtagare och därmed dödsbodelägare (2 kap. 1 § och 18 kap. 1 § ÄB). Den överlevande sambon och barnet skulle därför vara dödsbodelägare i samma dödsbo.

Ni som vårdnadshavare för ert barn är dess förmyndare (10 kap. 2 § FB). Om en av er skulle dö får den den andra föräldern, som då blir barnets enda förmyndare, del i samma oskiftade dödsbo som det minderårige barnet. När det händer ska överförmyndaren i kommunen förordna en god man att vårda det underåriga barnets rätt i boet vid boutredningen samt vid bodelningen och skiftet eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo (11 kap. 2 § FB).

Slutsats

Vem som blir ett barns goda man när ett barn får del i samma dödsbo som en förälder avgörs således av överförmyndaren i kommunen och är inget som föräldrar kan bestämma genom t ex testamente. Den gode mannen företräder dock endast barnet i förhållandet till dödsboet. I övrigt kvarstår barnets kvarvarande förälder som förmyndare och är således den som är ansvarig för att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?