Vem får vara testamentsvittne?

2021-02-11 i Testamente
FRÅGA
Testator har efterlämnat ett testamente till förmån för sitt ena syskon A (=testamentstagaren).Testamentsvittnen är 1) MAKE till testators andra syskon B. och2) BARN till B och maken ( dvs 1) Är testamentsvittnena obehöriga enligt 10:4 ÄB i förhållande till testator eller testatmentstagaren? Dvs kan testamentet angripas som ogiltigt på denna grund?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett testamente som har bevittnats av testators respektive testamentstagarens svåger eller syskonbarn är ogiltigt. Regler om successionsrätt, däribland testamentsrätt, finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Testamente

Ett testamente är en strikt formbunden handling. Det måste därför upprättas på ett visst sätt (med iakttagande av "viss form") för att det ska vara giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen varpå det ska skrivas under av testatorn (den som upprättar testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena ska därefter även de skriva under testamentet.

Det finns därtill vissa krav på vem som får vara testamentsvittne. Först och främst får en person som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning som medför att personen i fråga inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen inte vara testamentsvittne (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Då inget annat framgår av din fråga så utgår jag från att de båda testamentsvittnena uppfyller ovanstående vittneskrav.

Därutöver får testators make, sambo, syskon eller någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till denne inte heller vara testamentsvittne (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Observera att det med släktskap framförallt avses föräldrar, barn, barnbarn och så vidare. Ett syskonbarn bör således inte anses stå i rakt nedstigande led till testatorn och bör därför kunna vara testamentsvittne. Observera även att det med svågerlag avses styv- eller svärföräldrar respektive styv- eller svärbarn. Däremot omfattas inte svåger eller svägerska av begreppet. Svåger eller svägerska får således vara testamentsvittne.

Slutligen är det inte tillåtet för någon att bevittna ett testamente till förmån för en själv, ens make, ens sambo, ens syskon eller någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en själv. Inte heller får den som är framtidsfullmakthavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon bevittna ett testamente till förmån för denne (10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken). Som framgått av tidigare förda resonemang så bör inte testators svåger eller syskonbarn stå i ett sådant förhållande till testator att de inte får vara testamentsvittnen av den anledningen. Eftersom A är syskon till testator så står A i samma relation till testamentsvittnena som testator gör. De bör alltså inte heller anses stå i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till A.

Av frågan framgår det däremot inte om det finns några fler testamentstagare än A. Skulle det göra det så måste det klargöras huruvida de aktuella testamentsvittnena står i ett sådant förhållande till dessa att de inte får vara testamentsvittnen av den anledningen. Skulle exempelvis B också vara testamentstagare så diskvalificerar detta båda testamentsvittnena. Huruvida detta är fallet framgår emellertid inte av frågan.

Vad som gäller i ditt fall

Detta betyder att testamentet troligen uppfyller kraven som ställs på testamentsvittnen och således bör anses vara giltigt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Reglerna om testamentsvittnen kan vara ganska krångliga och i det fall något är oklart eller om du känner att du har behov av ytterligare rådgivning så rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97635)