Vem får vara styrelseordförande i en bostadsrättsförening?

Hej, vi har en person som kandiderar till ordförande för styrelsen på stämman. - personen bor inte i föreningen och äger ingen bostadsrätt men har tidigare bott i föreningen och suttit i styrelsen. - personen har blivit dömd i tingsrätten att återbetala närmare 10 miljoner till ett företag. Domen överklagades och ledde senare till en förlikning. Detta var i början på 2000-talet Är denna person kvalificerad att väljas till ordförande i bostadsrättsföreningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Med din fråga utgår jag från att ordet ”kvalificerad” syftar på om det är lagligt att personen i fråga kan tillsättas som styrelseordförande i din bostadsrättsförening.


Reglerna för en bostadsrättsförening och styrelsens verksamhet återfinns i Bostadsrättslag (1991:614) och lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.


Vem får sitta i en bostadsrättsförenings styrelse och vara styrelseordförande?

Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrättsförening utgör en ekonomisk förening, 1 kap. 1 § 1 st. bostadsrättslagen. Vidare anges att lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges, 1 kap. 1 § 2 st. bostadsrättslagen.


Vad gäller föreningens ledning (det vill säga styrelse) stadgas att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar gäller enligt 9 kap. 12 § bostadsrättslagen. Dock med följande undantag: 1) Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består av färre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma. 2) Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för en styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen. 3) Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte. 4) Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får föreningsstämman besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna.


Styrelsens ordförande ska vara ledamot i styrelsen, 7 kap. 16 § lag om ekonomiska föreningar. Vem som kan vara styrelseledamot stadgas i 7 kap. 7 § lag om ekonomiska föreningar. Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar en bestämmelse om det.


Vidare finns det hinder mot att vara styrelseledamot. En styrelseledamot får inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (7 kap. 10 § lag om ekonomiska föreningar).


Sammanfattningsvis måste en styrelseordförande vara ledamot av styrelsen. För att vara styrelseledamot säger huvudregeln att det krävs medlemskap i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat. Eftersom jag inte har tillgång till era stadgar kan jag dessvärre inte göra en bedömning utifrån dem. Vidare kan, om inte något annat har bestämts i stadgarna, bostadsrättshavarens make/maka eller sambo vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant, även om denne inte är medlem i föreningen.


Utträde från föreningen

Personen i fråga tycks tidigare ha bott i föreningen och varit medlem i styrelsen. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem, 2 kap. 11 § 2 st. bostadsrättslagen. Det automatiska utträdet ur föreningen gäller medlemmar som överlåtit, avsagt sig eller frånträtt bostadsrätten men också efter uppsägning och efter förverkande och tvångsförsäljning. Regeln motiveras av att en bostadsrättsförening normalt endast bör ha medlemmar som också är bostadsrättshavare.


Om styrelsen inte medgett personen i fråga att stå kvar som medlem torde personen i fråga automatiskt utträtt som medlem ur föreningen i samband med att den efterträdande bostadsrättshavare blev medlem.


Slutsats

Under förutsättningen att stadgarna i er förening inte frångår de regler som lagen ställer upp kring styrelseledamöter samt att personen i fråga inte är make/maka eller sambo till en medlem i föreningen, eller att era stadgar hindrar det, kan personen i fråga inte väljas till styrelseordförande i er förening. Mitt tips är dock att kolla vad stadgarna i din bostadsrättsförening anger för att se om de avviker från lagen.


Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”