FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/07/2019

Vem får utses till vittne och granskare av en framtidsfullmakt?

Min mamma skall skriva en framtidsfullmakt där jag får fullmakten.

Min bror skall vara en av vittnena som skriver under.

Jag skulle vilja att fullmakten har en granskare. Kan han (min bror) vara både granskare och vittne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras främst i lagen om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakt

Efter juli 2017 finns det möjlighet att i god tid utse en person som kan företräda en när man själv inte längre är kapabel till det. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren befogenhet att rättshandla i ekonomiska och personliga angelägenheter, när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att göra det själv.

Finns det några formkrav för en framtidsfullmakt?

Det finns viktiga formkrav för framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två personer, enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter. Vidare ska det av en framtidsfullmakt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta enligt 5 § lagen om framtidsfullmakter.

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

I lagen om framtidsfullmakter hänvisas det till vittnesreglerna i 10 kap. 2 § och 4 § ärvdabalken. Häri framgår vem som inte får vara vittne. Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne. Detta innebär att din bror inte får bevittna fullmakten. Enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter får en fullmaktshavare inte heller vara vittne.

Vem får vara granskare?

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. I praktiken innebär det att det finns en möjlighet, men inget krav på att utse en granskare.

Om en granskare har utsetts kan denne begära fullmaktshavaren att lämna redovisning för sitt uppdrag. Om man däremot inte har utsett en granskare ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år. Detta framgår av 23 § och 24 § lagen om framtidsfullmakter.

Det finns inga formkrav för vem som får vara granskare. Detta innebär att såväl fysiska som juridiska personer kan utses till granskare.

Vad innebär detta för dig?

Mot bakgrund av vad som framkommit ovan får din bror inte vara vittne. Gällande frågan om granskare kan din bror utses till det. Jag skulle dock rekommendera en objektiv granskare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?