Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?

2020-05-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har en fråga angående rätten att överklaga ett beslut inom detaljplanen. Jag delar en fastighet med mina syskon och sedan ett par år tillbaka byggs det i området. Vi är det enda huset i området som har en fastighet med hus (sommarstuga) på. Nu vill XXX (ett fastighetsbolag) öppna upp för hotellverksamhet i detaljplanen utan att vi blev informerade om det. Vi är inte rågrannar till XXX, däremot närmsta fastigheten med hus på. Det är ca 10 min gångväg mellan det tilltänkta hotellet och vår fastighet. XXX har inte något eget riktigt grönområde inom sin mark utan hänvisar till naturmarken runtomkring som delvis ägs av ett privat bolag, dels av kommunen men även av oss.Min fråga är följande, sedan XXX nya bostadsområde byggs har det varit fler människor i omlopp, dels i naturområdet men jag har även sett folk beträda vår fastighet . Jag skrev till Mark och miljödomstolen att vi borde ha rätt att kunna överklaga hotellverksamheten och framföra de synpunkter vi har. Jag hänvisade till att hotellgäster med stor sannolikhet kommer att göra intrång på vår fastighet både när vi är där men även när vi inte är där eftersom de inte känner till att det finns ett hus i området, vi har även en fin havsutsikt.Mark och miljödomstolen ansåg inte att en sådan störning gör att vi är särskilt berörda av detaljplanen. Enligt brb 4 kap. 6 § är ett intrång på annans fastighet ett brott. Hur de kan påstå att det inte är en störning för oss? Kan ni förklara varför de avvisar min överklagan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Klagorätt över detaljplanen
Kommunala beslut att ändra en detaljplan får överklagas till mark-och miljödomstolen (13 kap. 2a § PBL). För att ha så kallad klagorätt, d.v.s. möjlighet att överklaga kommunens beslut att ändra en detaljplan krävs att du under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter på detaljplanen som kommunen inte tillgodosett. Undantagen från regeln om att du måste ha lämnat skriftliga synpunkter är om beslutet ändrats efter granskningstiden eller om ditt överklagande baseras på att beslutet lagligt sett inte gått rätt till (13 kap. 11 § PBL). Om du har lämnat skriftliga synpunkter på detaljplanen inom granskningstiden, och kommunen inte tillgodosett synpunkterna så gäller överklagandereglerna i förvaltningslagen (13 kap. 8 § PBL). Regeln i förvaltningslagen säger att du får överklaga om beslutet angår dig och har gått dig emot (42 § FL).

Varför jag tror att mark-och miljödomstolen avvisat din överklagan
Jag ska vara tydlig med att min gissning kring varför mark-och miljödomstolen avvisat din överklagan är just en gissning, då jag omöjligt kan veta exakt vilka skäl domstolen hade för avvisandet. 4 kap. 6 § BrB som du hänvisar till reglerar brottet hemfridsbrott. För att hemfridsbrott ska bli aktuellt krävs att någon gör intrång i rum, hus, gård eller fartyg. Man brukar även räkna marken närmast huset som en del av denna bestämmelse, och lite generellt brukar man säga att det omfattar det området du kan se ifrån ditt hus. I Sverige har vi en grundlagsskyddad allemansrätt (2 kap. 15 § 4 stycket RF). Det innebär att människor fritt får röra sig i skog och mark så länge de inte inkräktar på din hemfrid. Som jag tolkar det är fastigheten du äger såpass stor att den innehåller en del naturmark och att din sommarstuga inte är synlig ifrån fastighetens alla delar. Människor har därför rätt enligt allemansrätten att vistas på din fastighet, så länge de inte kommer för nära inpå din sommarstuga.

Jag tror därför att domstolen avvisat din överklagan på grund av att de anser att människor som befinner sig på din fastighet är något du måste tåla på grund av allemansrätten, och att du därför inte berörs av ändringen i kommunens detaljplan på ett sådant sätt att du får överklaga. Återigen, detta är bara en ren gissning ifrån mitt håll.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll