Vem får huset om det inte är samboegendom?

Jag skall bli sambo i mott hus och skriver över halva huset på henne. Men om jag går bort bem tillfaller huset då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det äger du huset själv sedan innan, vilket är det jag kommer utgå ifrån i mitt svar.

Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensamt bruk. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt, se prop. 1986/87:1 s. 257. Har du förvärvat huset innan samlevnaden kommer bostaden inte att räknas som samboegendom enligt lag, se 3 § sambolagen. Därav kommer sambolagens regler inte tillämpas vid erat dödsfall gällande huset. Istället blir samäganderättslagen tillämplig. Din sambo kan bli delägare av huset genom t.ex. att du skänker 50 % av fastigheten i ett gåvobrev eller att din sambo köper halva huset.

Giltig gåva

För att du ska kunna skänka halva fastigheten till din sambo ska ett gåvobrev upprättas enligt 4 kap 1 § och 29 § jordabalken (JB). Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken fastighet gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta fastigheten till mottagaren av gåvan.

Det finns inte krav på att någon ska bevittna underskrifterna av handlingen, men det kan underlätta vid en ansökan om lagfart, se 20 kap 7 § 1 p. och 20 kap 8 § JB. Lagfart ska sökas inom tre månader från förvärvet av den nya ägaren, enligt 20 kap 2 § JB.

Sälja halva huset

Ett alternativ för er är att din sambo köper del av huset t.ex 50 % enligt 4 kap 1 § och 8 § JB. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust.

Särkullbarn

Om ni har särkullbarn, så har dem rätt att ärva sin förälder direkt vid dödsfall. Det betyder att dina barn har rätt att ärva din andel av huset omedelbart efter din död.

Testamente

Om ni inte skriver något testamente och någon av er dör kommer den efterlevande sambon behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela bostaden. Det som ägs av dödsboet kommer nämligen att fördelas genom arv till barn, föräldrar eller andra släktingar som nämns i ärvdabalken. Därför bör ni skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt, för att skydda varandra och på så sätt lägga lagens regler åt sidan. Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Ett testamentsförordnande kan avse all er egendom eller enbart bostaden. Här bör dock noteras att sambor inte kan göra sina barn arvslösa utan att de alltid har rätt till en del av värdet på den egendom sambon har vid ett eventuellt dödsfall.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Testamentet ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet (10 kap 1- 2 §§ ärvdabalken). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra, eller om ni endast vill inkludera bostaden.

Sammanfattning

Huset räknas alltså inte som samboegendom enligt sambolagen då den inte är införskaffad för gemensamt bruk. När din sambo blir delägare i huset blir samäganderättslagen tillämplig. Din sambo kan bli delägare antingen genom ett gåvobrev eller ett köpebrev. Gällande gåvobrev och köpebrev gäller strikta regler för att det ska vara giltigt, därför är ett tips att ta kontakt med en jurist som är expert inom det området. För att införa trygghet bör testamente upprättas emellan er.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”