Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad

2019-10-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Har en liten fråga vilken rätt jag har angående vårt barns boende.Jag och min exfru skilde oss för ca 1 år sedan och vi har än idag bra kommunikation.Vi bor idag i samma kommun och har vårt barn på 9år varannan vecka med gemensam vårdnad och detta fungerar jättebra.Idag är har även skriven hos mig.Nu har dock min exfru fått för sig att flytta till en annan kommun 5 mil bort.Så min fråga är då, har hon någon rätt att begära han ska flytta med henne och jag bli av med honom varannan vecka och endast ha honom varannan helg vilket jag givetvis inte vill?.Eller har jag då rätten istället att ha honom alltid utom varannan helg eller hur bestäms detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Två alternativa sätt för att avgöra boendefrågan

Barnets boende kan antingen regleras genom att låta domstolen avgöra hos vem av föräldrarna barnet ska bo hos utifrån en bedömning om barnets bästa eller genom att föräldrarna kommer överens om boendet i ett avtal vilket måste godkännas av socialnämnden, där godkännandet förutsätter på att avtalet ligger i linje med att boendet är för barnets bästa (6 kap. 14 a § föräldrabalken (FB)).

Barnets bästa

Barnets bästa är avgörande för beslut om bland annat barnets boende, varvid lagtexten framhåller att det i den bedömningen särskilt ska beaktas risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller kvarhålls eller annars far illa samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna (9 kap. 2 a § FB). Dessutom ska barnets egna vilja beaktas utifrån dess ålder och mognad.

Av lagens förarbeten framgår dessutom att växelvis boende förutsätter att föräldrarna har ett gott samarbete och att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra så att barnet exempelvis inte behöver byta mellan olika förskolor. Därutöver ska även beaktas barnets möjlighet att behålla kamratrelationer och fritidsaktiviteter samt möjlighet till skolskjuts. Vad gäller skolskjuts när barn bor växelvis hos föräldrar bosatta i olika kommuner så har det i ett rättsfall konstaterats att kommunen i det fallet inte har någon skyldighet att bekosta skolskjutsen utanför den egna kommungränsen (HFD 2014 ref. 34).

Bedömning

Den bästa vore förmodligen att försöka komma överens genom avtal om det är möjligt. För fortsatt växelvis boende blir det avgörande att skolskjuts kan ordnas. I annat fall talar de flesta omständigheter för att barnets boende bör kvarbli hos dig eftersom kontinuitet är av stor vikt för barn, och att ruckas från sin sociala miljö ligger sannolikt inte i linje med vad som är barnets bästa. Omständigheter som kan tala emot detta är exempelvis om barnet själv uttrycker en vilja om att endast bo hos den andra föräldern. Avgörandet får göras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80617)