Vem bestämmer vid gemensam vårdnad?

2021-08-25 i Barnrätt
FRÅGA
Min exfru och jag bor långt ifrån varandra. Hon lite norr om Orsa, jag i Österåker. Våra två barn bor hos mig. Vi har delad vårdnad men jag vill kunna skriva under för saker som vanligtvis båda vårdnadshavare måste skriva under. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår inte närmare vilken form av handlingar du önskar skriva på ensam. Jag kommer därför mer generellt redogöra för vad som gäller vid gemensam vårdnad samt förutsättningarna för att få ensam vårdnad.

Vem bestämmer vid gemensam vårdnad?

Det framgår av din fråga att du och din expartner i nuläget har gemensam vårdnad om era barn men att barnen bor hos dig. Utgångspunkten i svensk rätt att är föräldrarna har gemensam vårdnad, även efter äktenskapsskillnad (6 kap. 3 § FB). Detta innebär att den ena föräldern inte ensam kan besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, utan båda föräldrarna har rätten och skyldigheten att bestämma i frågor av ingripande betydelse för barnet, t.ex. om var barnet ska gå i skola eller bo (6 kap. 13 § FB). Den förälder som har barnet mest hos sig har rätt att själv ta beslut gällande den dagliga omvårdnaden, som t.ex. fritidsaktiviteter, kläder, sovtider m.m. Ju större betydelse beslutet har, desto viktigare är det att båda vårdnadshavare tar del i beslutet.

Om de handlingar du önskar skriva under ensam utgör beslut av större betydelse för barnen kan du som utgångspunkt inte fatta dem ensam. Det finns dock undantagsfall då detta är möjligt, exempelvis då den ena vårdnadshavaren är förhindrad att ta del av beslutet ifråga, att beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas (6 kap. 13 § FB). Det är även möjligt att få till stånd olika former av utredningar och öppen vård med enbart den ena vårdnadshavarens samtycke om socialnämnden beslutar det (6 kap. 13 a § FB). Samtliga dessa åtgärder är dock endast möjliga förutsatt att de krävs sett ut barnets bästa.

Förutsättningarna för ensam vårdnad

Vill någon av föräldrarna få ändring i vårdnaden, t.ex. för att den vill ha ensam vårdnad, kan den väcka talan om detta mot den andra föräldern i domstol (6 kap. 5 § FB). Domstolen kommer då att besluta antingen att vårdnaden ska vara gemensam, eller att någon av dem ska vara ensam vårdnadshavare. När domstolen bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte läggs särskild stor vikt vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte i frågor som rör barnen. Det finns inget specifikt avstånd som anses acceptabelt vid gemensam vårdnad. Avgörande för vårdnadsfrågan är istället vad som anses vara barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästs särskilt vikt vid om det finns en risk för att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp, om det finns en risk för att barnet olovligen förs bort eller far illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Ofta brukar det krävas mycket för att den ena föräldern ska få ensam vårdnad, eftersom utgångspunkten är att barnet anses ha ett behov av båda sina föräldrar.

Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom du och din expartner har gemensam vårdnad är utgångspunkten att ni gemensamt ska fatta beslut avseende era barns personliga angelägenheter. Frågor som hänför sig till den dagliga omvårdnaden bör du, i egenskap av boendeförälder, kunna fatta själv. Det kan röra sig om exempelvis olika papper till skolan. Frågor av större betydelse för barnet, exempelvis val av skola eller ansökan om pass eller id-kort till barnen måste ni båda, i egenskap av vårdnadshavare, som utgångspunkt visa att ni är överens om. Det är möjligt att hos förvaltningsrätten väcka talan om ensam vårdnad. Det avgörande för huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller inte är dock inte det fysiska avståndet mellan er vårdnadshavare utan istället barnets bästa. Omständigheter av betydelse för att avgöra detta är era möjligheter att samarbeta i frågor som rör era gemensamma barn.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?