Vem bär reparationskostnaden för vattenskada i hyresrätt?

Min flickvän har hyrt en separat del av en villa med eget badrum och kök. För ca en månad sedan upptäckte hon att ovanligt mkt vatten hamnade på golvet utanför duschkabinen efter bruk. Hon meddelade ej hyresvärden de första tre-fyra gångerna detta inträffade, utan torkade upp det synliga vattnet. När värden underrättas och inspekterar visar det sig att golvet skadats av vattenläcka från duschkabinens utlopp. Kanske har vattenpölar legat kvar under duschkabinen ej synligt. Vem bär ansvaret för reparationskostnader? Hur ska en ung hyresgäst som hyr sitt första egna boende kunna veta och omedelbart meddela skada som denne själv inte upptäcker eller förstår?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB), den s.k. "hyreslagen". Enligt denna lag har hyresvärden och hyresgästen ett fördelat ansvar, för att kunna besvara frågan om vem som ska bära reparationskostnaden i det aktuella fallet måste vi först utreda vad parternas respektive ansvar omfattar.

Hyresvärdens underhållsplikt (12:15 JB)
Hyresvärden har ett ansvar att se till att hyresrätten är i beboeligt och acceptabelt skick. Detta innebär att hyresvärden ansvarar för att vidta sedvanliga reparationer avseende brister och skador som uppkommer i hyresrätten för att säkerställa en kontinuerligt godtagbar standard.

Hyresgästens vårdplikt (12:24 JB)
Hyresgästens ansvar innebär en skyldighet att vårda hyresrätten väl, man ska helt enkelt iaktta aktsamhet när man nyttjar bostaden. Detta innebär att hyresgästen måste ersätta skador som denne själv orsakar.

Vårdplikten innefattar även en s.k. underrättelseplikt vilket innebär att hyresgästen har en skyldighet att informera hyresvärden om en brist eller skada uppkommer. Om hyresgästen underlåter att underrätta hyresvärden kan denne bli ersättningsskyldig för skador som uppstår till följd av detta. Informationen ska lämnas "utan oskäligt dröjsmål" enligt paragrafens andra stycke. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt sett gäller en kortare tidsfrist för skador av mer brådskande art. Vattenskador betraktas i allmänhet som en sådan brist som är brådskande.

Bedömningen i ditt fall
Hyresvärden är som utgångspunkt ansvarig för reparationer i hyresrätten, med undantag för skador som hyresgästen har orsakat. Om det är så att din flickvän har varit oaktsam och orsakat vattenläckan och därigenom brustit i den vårdplikt som en hyresgäst har kan det vara så att hon behöver ersätta skadan. Har hon inte varit oaktsam vid nyttjandet av bostaden är det istället hyresvärden som bär ansvaret för vattenläckan. Om din flickvän inte har informerat hyresvärden om bristen inom skälig tid och skadan därigenom har förvärrats, kan det bli så att hon behöver ersätta den ytterligare skada som uppkommit på grund av hennes underlåtenhet. Vad som utgör skälig tid är som tidigare nämnt inte fast bestämt, man måste göra en närmare bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att kunna fastställa skäligheten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”