Vem avses med "allmänheten" i socialtjänstlagen och hur ska skolan hantera en "orosanmälan" från en annan förälder på skolan?

FRÅGA
Hej!Jag vet att skolpersonal har anmälningsskyldighet. De som har anmälningsskyldighet får inte vara anonyma som anmälare (ofta står rektor på anmälan). Enligt rektor tar skolan inte emot orosanmälningar från allmänheten. Vad innebär detta, egentligen? Hur definieras "allmänheten"?Rektor säger att skolan har fått in information (som föranleder oro) från en förälder som vill vara anonym. Denne person är en förälder i periferin, inte till något av barnen som har anmälts. Är inte denna förälder "allmänhet"? Borde inte skolan ha hänvisat föräldern direkt till Socialtjänsten där man får vara anonym vid anmälan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör orosanmälan till Socialtjänsten kikar vi närmare på socialtjänstlagen och dess regler (SoL).

Alla de personer som inte är anmälningsskyldiga är att betrakta som "allmänheten"

Det kan i flera fall vara svårt att definiera begreppet "allmänheten", men i sammanhanget kan det beskrivas så att alla de personer som enligt socialtjänstlagen inte är skyldiga att göra en orosanmälan är att betrakta som allmänheten.

De som i sammanhanget är skyldiga att anmäla är skolverksamheten, innefattandes rektor och lärare, som du själv är inne på (14 kap. 1 § SoL).

Den andre föräldern är således att betrakta som "allmänheten". Denne har ingen skyldighet att anmäla, men uppmanas att göra så, om han eller hon får reda på eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1c § SoL).

Skolan kan ha en annan syn på saken

Det enklaste är att du personligen frågar rektorn vad han eller hon anser vara "allmänheten". Jag har gjort en lagteknisk tolkning av begreppet, men rektorn ifråga kan ha en helt annan syn på saken.

Jag kan tänka mig att rektorn menar att de inte tar emot orosanmälningar från vitt främmande människor som helt och hållet saknar koppling till skolan, exempelvis för att de inte är rektor, lärare eller förälder till ett av barnen som går på skolan. Däremot kan det mycket väl vara så att de tar in orosanmälningar från andra föräldrar med egna barn på skolan.

Skolan behöver inte hänvisa den andra föräldern till socialnämnden

När den andre föräldern gjort en "orosanmälan" till en lärare eller direkt till rektorn har han eller hon gjort skolan uppmärksam på att det kan vara så att ett eller flera av barnen far illa. Det borde enligt min mening vara oproblematiskt. Jag hittar inte heller något stöd för att skolan skulle vara tvungna att uppge namnet på den andre föräldern, eftersom det i sammanhanget är irrelevant.

Skolan kan sedan efter att ha pratat med den andre föräldern själva fatta ett beslut om huruvida de anser att det finns grund för en anmälan till socialnämnden eller inte. Har inte den andre föräldern några bevis på att barnet eller barnen hans eller hennes oro avser far illa och skolan inte heller efteråt misstänker att det ligger något i det den andra föräldern säger har de ingen skyldighet att gå vidare med anmälan (14 kap. 1 § SoL).

Anser inte skolan att det finns grund för anmälan kan de givetvis rekommendera den andre föräldern att självmant kontakta socialnämnden (14 kap. 1c § SoL).

Sedan får man nog, i förhållande till just anonymiteten, komma ihåg att den anmälan den andre föräldern gjort till skolan inte är en "orosanmälan" enligt socialtjänstlagen, eftersom den inte kommit socialnämnden tillhanda. Anmälan har enligt min mening mer formen av ett "anonymt tips".

Finns det ingenting som tyder på att ett barn far illa kommer inte socialnämnden att göra någonting, oavsett vem det är som har gjort en orosanmälan.

Sammanfattning

"Allmänheten" kan enligt en lagteknisk tolkning betraktas som alla personer som enligt socialtjänstlagen inte har en anmälningsskyldighet. Den andre föräldern ska därför anses tillhöra "allmänheten".

Det är möjligt att rektorn avsett en annan tolkning med begreppet och det är därför lättast om du frågar denne personligen.

Hur som helst ser jag inte att skolan skulle ha gjort sig skyldiga till något genom att inte hänvisa den andre föräldern direkt till socialnämnden eller vägra att ge ut namnet på föräldern. "Anmälan" har mer formen av ett "anonymt tips" då den inte kommit socialnämnden tillhanda.

Skolan kan efter den andre förälderns orosanmälan själva skaffa sig en uppfattning om det finns grund för att gå vidare med en anmälan. I annat fall bör de hänvisa föräldern att själv kontakta nämnden.

Socialnämnden kommer inte göra någonting om det inte finns en grund för anmälan.

Avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Skulle det vara något mer du undrar över är du välkommen att kommentera direkt i tråden eller skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (238)
2019-10-11 Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?
2019-10-01 Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?
2019-09-29 Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

Alla besvarade frågor (73747)