Vem ärver enskild egendom?

2020-12-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Min make och jag har äktenskapsförord där huset är hans enskilda egendom. Han har två barn sedan tidigare och så har vi ett gemensamt barn. Vems blir huset när han avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först kort att beskriva vad enskild egendom innebär. Sedan kommer jag att förklara hur enskild egendom hanteras vid arv. Regler om arv hittar vi bland annat i äktenskapsbalken (förkortad ÄktB) och ärvdabalken (förkortad ÄB).

Vad innebär enskild egendom?

Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en framtida bodelning. Du och din make delar alltså inte lika på den enskilda egendomen vid skilsmässa eller dödsfall, utan den stannar hos den maken som egendomen tillhör.

Vem ärver enskild egendom?

När du eller din make avlider kommer alltså först en bodelning att göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer ditt och din makes giftorättsgods (dvs. allting som inte är enskild egendom) att delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din make avlider först kommer hans del av bodelningen att tillfalla dödsboet och utgöra hans så kallade "kvarlåtenskap". Kvarlåtenskapen är alltså all den egendom som den avlidne efterlämnar.

Även om den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen kommer detta att ingå i din makes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen (dvs. giftorättsgods + enskild egendom) ska fördelas mellan arvtagarna.

Vad jag förstår det som har din make två barn sedan tidigare. Arvtagare som endast är barn till den ena maken kallas för "särkullbarn". Särkullbarn har rätt att få sin del av arvet direkt (2 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom din make har totalt tre barn är utgångspunkten att hans kvarlåtenskap delas lika mellan de tre barnen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Särkullbarnen får alltså en tredjedel vardera som de ärver direkt vid din makes bortgång.

Den sista tredjedelen ärver du som efterlevande make. Ert gemensamma barn ärver alltså ingenting direkt efter sin pappa, men har däremot till så kallat "efterarv" när du sedan avlider. Gemensamma barn får alltså sitt arv efter föräldrarna först när båda föräldrarna har avlidit (3 kap. 1 § första stycket ÄB)

Sammanfattning

För att sammanfatta kommer alltså din makes enskilda egendom inte att ingå i bodelningen, men det kommer däremot att ingå i din makes kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att kvarlåtenskapen delas lika på tre delar, eftersom din make har totalt tre barn.

Jag kan däremot inte svara på vem av er som kommer att ärva huset, eftersom det beror på vilka andra tillgångar som finns i kvarlåtenskapen. Vem som ärver vad rent konkret måste dödsbodelägarna (dvs. ni som är arvtagare) komma överens om vid arvskiftet. Huset kan alltså tillfalla både dig eller hans särkullbarn, så länge kvarlåtenskapen delas i tre lika stora delar. Detta gäller däremot inte om din make har skrivit i ett testamente att huset ska tillfalla en viss person. Ett testamente kan alltså ändra hur arvet fördelas och vem som ska ärva vad.

Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?