Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?

Min Pappa och hans Sambo (Ogifta) har köpt hus tillsammans. Min pappas sambo har inga egna barn. Vad skulle hända om Min pappas sambo skulle avlida? Vem skulle då ärva hennes del av Huset.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vem som ärver din pappas sambos del av huset vid hennes bortgång om hon inte har några barn. Regler om hur arvet ska fördelas återfinns i 2 kap. ärvdabalken (ÄB) och reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL). Jag kommer att utgå ifrån båda dessa lagar när jag besvarar din fråga.

I det följande kommer jag inledningsvis redogöra för hur en bodelning går till när en av samborna avlider. Därefter kommer jag att redogöra för vem som ärver när din pappas sambo avlider och vad det innebär för din pappa. Slutligen redogör jag för vilka alternativ som finns för din pappa.

Bodelning om din pappas sambo avlider

Om din pappas sambo avlider upphör samboförhållandet (2 § första stycket SamboL). När din pappas samboförhållande upphör kan han begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom bodelning (8 § första stycket SamboL).

Om din pappa begär bodelning är alltså nästa fråga vad som utgör samboegendom. Huvudregeln är att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner m.m.), om det har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Efter att man har beräknat värdet för respektive sambos samboegendom och dragit av eventuella skulder, läggs värdena samman och delas lika mellan samborna (12–14 § SamboL).

Ska huset ingå i bodelningen?

Eftersom din pappa och hans sambo har skaffat bostaden för gemensamt bruk utgör huset samboegendom och ska alltså ingå i bodelningen. Det gäller oavsett hur stor del som var och en av dem har betalat för bostaden. Detta innebär att din pappa får hälften av huset medan dödsboet får andra hälften genom bodelningen.

Din pappa kan ha rätt att överta bostaden

Din pappa kan ändå ha rätt att ta över den gemensamma bostaden vid en bodelning, om det är skäligt (16 § andra stycket SamboL). Om din pappas sambo skulle avlida får din pappa normalt anses ha störst behov av bostaden och därmed rätt att överta den. Men om din pappas andel är mindre än värdet av bostaden måste han ersätta dödsboet för det belopp som överstiger hans andel i bodelningen d.v.s. mellanskillnaden.

Vem har rätt att ärva din pappas sambo?

Din pappa ärver inte sin sambo

En viktig skillnad från vad som gäller mellan makar är att det inte finns någon regel som ger en efterlevande sambo arvsrätt efter den avlidna sambon. Detta gäller även om samboförhållandet varat under många år. I stället kommer arvet efter din pappas sambo fördelas enligt den legala arvsförordningen grundad på släktskap. Detta gäller om inget testamente finns.


Den legala arvsordningen

Eftersom sambor inte ärver varandra kommer arvet som sagt att fördelas enligt den legala arvsordningen. De grupper av personer som har rätt att ärva delas in i tre olika arvsklasser. Det finns alltså en bestämd ordning i vilken man ska ärva enligt lag.

I den första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar (barn). Dessa är den avlidnes närmaste arvingar och ärver därför först (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Av din fråga framgår att din pappas sambo inte har några barn. Finns det inga barn går man vidare till den andra arvsklassen som består av den avlidnes föräldrar samt deras avkomlingar d.v.s. den avlidnes syskon, syskonbarn o.s.v. (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrar ärver i första hand och därefter syskon. Om din pappas sambo inte har några föräldrar, syskon eller syskonbarn vid livet går man vidare till den tredje arvsklassen. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar samt deras barn d.v.s. mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ÄB). Arvsordningen tar slut efter den tredje arvsklassen. Kusiner och andra avlägsna släktingar har ingen arvsrätt.

Vad innebär detta för din pappa?

För din pappa innebär detta att hans sambos föräldrar skulle kunna gå in i hans sambos ställe och bli delägare i huset. I det fall din pappas sambos föräldrar inte är kvar vid livet kan i stället deras barn d.v.s. din pappas sambos syskon eller halvsyskon bli delägare i huset. Resultatet blir alltså att din pappa kan stå som gemensam ägare till huset tillsammans med sina svärföräldrar eller med sin svåger/svägerska som äger halva huset s.k. samägande (19 § SamboL). Detta innebär inte att den ena måste lösa ut den andra men det är tänkbart att en delägare som inte bor i huset hellre vill ha pengar än att dela äganderätten.

Vilka alternativ finns för din pappa?

Det finns två alternativ för din pappa att gå till väga för att få ensam äganderätt till huset om hans sambo skulle gå bort. För att din pappa ska få äganderätten till bostaden kan han antingen köpa ut dödsboets andel i huset eller upprätta ett inbördes testamente med sin sambo till förmån för varandra. Jag kommer att behandla båda alternativen under rubrikerna nedan.

Din pappa och hans sambo kan upprätta ett inbördes testamente

Det är möjligt för din pappa och hans sambo att skriva ett inbördes testamente där det framgår att den sambo som avlider sist får ta över ägandet av den gemensamma bostaden. Ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av två vittnen som ska vara samtidigt närvarande. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de undertecknar men de behöver inte veta innehållet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara en släkting, under 15 år eller lida av någon psykisk störning.

Din pappa kan lösa ut dödsbodelägarna

Finns det inget testamente kommer arvet att fördelas enligt den legala arvsordningen. För din pappa innebär detta att hans sambos andel av huset kommer att tillfalla hennes arvingar vid en bodelning. Som jag nämnt ovan kommer din pappa troligen anses ha bättre rätt att överta bostaden och inte arvingarna. Men din pappa kan bara få äganderätt till hela bostaden mot avräkning på sin andel.

Sammanfattning och råd

Finns det inget testamente mellan din pappa och hans sambo så har han ingen rätt att ärva henne. Vid en bodelning kommer därför halva andelen av huset att tillfalla dödsboet och arvingarna. Din pappa kommer troligen ha rätt att överta huset. Men för att få ensam äganderätt till huset måste din pappa lösa ut arvingarna. För att undvika att behöva betala en summa till din arvingarna kan din pappa och hans sambo upprätta ett inbördes testamente där de anger att de ska ärva varandra.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning