​Vem är ansvarig för skador som orsakats av en hund?

FRÅGA
HejJag skulle behöva hjälp med att göra två skadeståndskrav på en hundägare. Hans hund var lös och bet ihäll min dotter valp 8 mån, och skrämde mina hundar och mig så vi nu är rädda för att träffa andra hundar.Hur går man tillväga då?Vi gjorde en polisanmälan mot hundägaren och länstyrelsen tog över. Hunden fick koppeltvång vilket inte har följts och hunden bet en man efter det sedan en annan hund, hunden omhändertogs och polisen, de gjorde en utredning. Han fick tillbaka sin hund, vet inte om den har mun korgstvång... vi har inte fått någon återkoppling av länstyrelsen efter händelsen mer än att hans hund har koppeltvång nu. Vi vill därför ställa skadeståndskrav gentemot honom då vi anser att vi lidit och fordrande lider av denna händelse.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom en hund orsakat skadan är dels Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter dels Skadeståndslagen (förkortat SkL) tillämpliga. Ansvaret regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men skadeståndslagen innehåller utfyllande regler om vilka skador som ersätts.

För att få rätt till ersättning krävs i första hand att du väcker en skadeståndstalan. För att väcka skadeståndstalan ska du söka upp den domstol som ligger på den ort där svaranden (den du vill stämma) har sin hemvist och lämna in en stämningsansökan. Detta står i 10 kap. 1§ Rättegångsbalk (1942:740). En blankett som innehåller alla uppgifter en tingsrätt behöver finns tillgänglig på domstol.se.

Vem är ansvarig för skador orsakade av en hund?

I Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter stadgas i 19§ att ägaren eller innehavaren av en hund svarar för skador som den orsakar. Detta är ett rent strikt ansvar, som innebär att det inte krävs att hundägaren agerat med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet (oaktsamhet). Det krävs dock att det är fastställt att hunden orsakat skadan. Det ska för det första finnas kausalitet (ett orsakssamband) mellan den andra hundens utspel och er valps död. Jag kommer anta att valpen avled i nära anslutning till bettet/betten på grund av trauman, och att det inte finns några andra mellankommande händelser som talar emot att det är den andra hunden som faktiskt orsakat skadan. Om det nu är så, så får valpens död (skadan ni lidit) anses vara en nödvändig, påräknelig och förutsebar följd av den större hundens bett.

Vad ersätts?

Att er valp gått bort medför sakskada eftersom djur, juridiskt sett, är saker. Dessa skador ersätts enligt 5 kap. 7§ 1 punkt SkL.

Det är enligt 5 kap . 7 § 1 punkt SkL ersättning för sakens värde som ska utgå, vilket skulle kunna vara priset för en sådan valp som nu är i fråga.

Även kläder och andra saker som kan ha förstörts i samband med skadan ersätts enligt samma bestämmelse.

Personskadorna i form av psykiskt lidande ersätts också, men bevisningen är i det avseendet mer omständigt för den skadelidande, eftersom det normalt krävs exempelvis en eller annan form av utlåtande från en psykolog eller dylikt för att få ersättning för exempelvis psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) enligt 5 kap. 1 § 3 punkten SkL.

Kan skadeståndet komma att sättas ned?

Enligt 6 kap 1 § 2 stycket SkL kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas (sättas ned) om den skadelidande medverkat till skadan. Så om exempelvis båda hundarna varit okopplade där det varit koppeltvång etc. spelar det alltså in i bedömningen och kan komma att leda till att skadeståndet - om det utdöms - kan jämkas ner på grund av medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 3 stycket SkL sker jämkningen med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på bägge sidor samt omständigheterna i övrigt. Även den skadevållandes ekonomiska omständigheter kan ligga till grund för jämkning (se 6 kap 2 § SkL)

Kan dina skador ersättas?

Jag kommer fortsatt utgå från antagandet om att den andra hunden varit direkt ansvarig för valpens död. Skadorna ersätts då enligt bestämmelserna ovan som sakskador. Även andra kostnader till följd av skadan ersätts, såsom trasiga byxor, veterinär- och begravningskostnader, hundmat som blivit gammal och kastats etc. Om det kan antas att ni på något sätt medverkat till skadan så kan beloppet sättas ned. Detta kan även ske om den skadevållandes ekonomiska omsätndigheter talar för att det är oskäligt att låta den betala fullt ut. Det psykiska lidandet kan också ersättas, men då krävs mer av er i bevisningshänseende. Utsikterna för att få ersättning ser goda ut, men eftersom jag inte vet någonting om de finare detaljerna så kan jämkningen av skadeståndsbeloppet komma att spela mer eller mindre stor roll.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, och välkomnar ytterligare frågor som kan tänkas komma upp.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (450)
2021-05-11 Vad händer om jag lämnar min hund utan uppsikt och hunden orsakar skada?
2021-04-30 Skadeståndsansvar för hundägare
2021-04-26 Vad ska en hundägare ersätta om ens hund skadar en annan persons katt?
2021-04-25 Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?

Alla besvarade frågor (92143)