Vem ansvarar för skador på bostadsrättsförenings gemensamma utrymmen?

Hej!

Jag är sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening och har en fråga som gäller boendes ansvar i gemensamma utrymmen. En boende i vår förening har orsakat en skada på den gemensamma parkeringsplatsen som måste åtgärdas. Personen har själv kontaktat styrelsen och undrat vilket ansvar hen har i en sådan situation. Vem ska stå för den ekonomiska kostnaden som reparationen innebär, föreningen eller den enskilde boende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Bostadsrättsföreningar och dess verksamhet regleras främst i Bostadsrättslag (1991:614) och Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna är inte särskilt specifika och kompletteras/utfylls därför med föreningens stadgar.

Utan att veta vad som står i era stadgar är det svårt att ge ett uttömmande svar men jag ska nedanför redovisa för lagen säger.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

7 kap. bostadsrättslagen behandlar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Där stadgas t.ex. att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Lagen reglerar dock inte ansvaret för skador på annan del av fastigheten än själva lägenheten. I Bostadsrättsutredningens slutbetänkande, SOU 2000:2, framgår att Skadeståndslag (1972:207) kan tillämpas på vissa frågor.

Eftersom denna fråga inte är reglerad i bostadsrättslagen får man istället använda sig av allmänna principer inom skadeståndsrätten och skadeståndslagen.

Skadeståndslagen

2 kap. 1 § skadeståndslagen stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Bestämmelsen innehåller den inom juridiken så kallade culpa-regeln. Kort sagt innebär det att personen ska ha agerat oaktsamt/vårdslöst för att denne ska bli tvungen att ersätta skada.

I 1 kap. 1 § skadeståndslagen sägs att lagen är tillämplig om inte annat har avtalats. Här spelar alltså era stadgar in. Om det finns något skrivet i stadgarna om skador av den här typen och vem som bär ansvaret utgår man alltså från stadgarna. Eventuellt kan det finnas bestämmelser i själva köpeavtalet som spelar in.

Sammanfattande svar

Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om ansvaret för skador på annat än själva lägenheten. Därför är det viktigt att ni läser igenom era stadgar för att se om det finns något skrivet där. Om inte så används allmänna principer inom skadeståndsrätten och skadeståndslagen. Har personen genom oaktsamt/vårdslöst agerande orsakat skadan på parkeringen är hen skyldig att ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar och tveka inte att höra av dig igen om något är oklart!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000