Vem ansvarar för dödsbo och begravning?

När syskonbarn ärver ärver är det dom som ska ordna med begravning ta reda på dödsboet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur dödsbon förvaltas finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan hitta den lagen här. Reglerna om begravning och begravningskostnader finns i begravningslagen som du kan hitta här.

Dödsbodelägares ansvar

När någon avlider bildas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet ska som huvudregel förvaltas av dödsboets delägare. Dödsbodelägare är den avlidnes efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare. Som delägare ska de företräda dödsboet mot tredje man (ÄB 18 kap. 1 §). Om dödsbodelägarna begär det, eller om ett testamente anger att dödsbodelägarna inte ska förvalta dödsboet, ska domstolen förordna en boutredningsman. Om en boutredningsman har utsetts förvaltas dödsboet av denne istället för delägarna (ÄB 19 kap. 1 §). Finns det flera dödsbodelägare kan en av dem få fullmakt från de andra att själv förvalta dödsboet.

Begravning

När någon har avlidit bör personens önskan om kremering och gravsättning så långt det är möjligt efterföljas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller av annan anledning ordnar med gravsättningen (begravningslagen 5 kap. 1 §). Finns det inte någon efterlevande som ordnar med detta ska kommunen göra det. Vanligen bekostas begravningen av dödsboets tillgångar (5 kap. 2 §). Finns det inte pengar i dödsboet som kan täcka begravningen kan efterlevande söka om ekonomiskt stöd hos kommunen.

Sammanfattning

Ska syskonbarnen till en avliden person ärva kvarlåtenskapen är det syskonbarnen som är dödsbodelägare och därmed ansvariga att förvalta dödsboet. Är det flera dödsbodelägare kan de utse en som får fullmakt att förvalta dödsboet å allas vägnar. Det kan också utses en boutredningsman som istället för delägarna förvaltar dödsboet tills arvsskiftet har gjorts. Vad gäller begravningen är det vanligen de efterlevande som ordnar med begravningen men om det inte finns några efterlevande som gör det har kommunen ansvaret. Pengar för att ordna med begravning tas i första hand ut från dödsboets tillgångar, men finns det inte tillräckliga medel kan man ansöka om bistånd från kommunen.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning