FrågaAVTALSRÄTTAvtal03/05/2019

Vem äger hunden? samägandeavtal?

Hej har hamnat i en rättstvist om en hund som jag köpte med en kompis. På köpes avtalet så är mitt namn med men bara min kompis signatur då jag inte hade möjlighet att signera. Men avtalet och alla dokument har varit och är hemma hos mig så jag signerade det i efterhand innan jag lämnade in det som bevis. Har jag gjort något olagligt?

Min kompis använder en digital kopia av avtalet där mitt namn men inte min signatur är med emot mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt min uppfattning är det två olika frågor vem som är ägare av hunden och vem som kan bevisa att man är ägare. Jag kommer därför dela upp mitt svar utifrån båda dessa problematiseringar.

Jag vill uppmärksamma att det också är två olika avtal som du tar upp. Dels ett köpeavtal mellan hundens tidigare ägare och köparen. Dels ett avtal om samägande mellan dig och din kompis. Vad som är gemensamt för båda avtalen är att de är giltiga såväl skriftligen som muntligen. Det verkar inte råda några oklarheter från eran sida om att ni har gjort ett giltigt köp av hunden. Därför kommer den primära frågan bli om ni har nått ett samägandeavtal och huruvida du kan styrka detta.

Vem som rent juridiskt är ägare

Du säger att du köpte hunden med din kompis vilket jag tolkar som att åtminstone din utgångspunkt var att ni skulle köpa och därmed äga hunden tillsammans. Det framgår inte om din kompis också uppfattat det så men eftersom kompisen nu bestrider att ni skulle vara samägare av hunden så kanske någon kommunikationsmiss har skett mellan er.

Är det faktiskt så att ni två muntligt innan köpet kommit överens om att ni ska köpa en hund tillsammans så är det vad som gäller. Det kommer därför vara min utgångspunkt att ni ingått ett avtal som stipulerar att ni samäger hunden. Frågan blir nu om du kan styrka att det också är så. Anledningen till att du måste styrka detta är för att du och din kompis har två olika uppfattningar om vad som föreligger.

Om underskrifterna

Jag förstår det som att du har (eller åtminstone har haft eller har tillgång till) ett avtal där ditt namn och underskrift finns med men där underskriften skedde vid ett senare tillfälle än vid själva köpetillfället. Vidare förstår jag det som att din kompis har ett avtal (det digitala) som har ditt namn men inte din underskrift på.

För den juridiska frågan om vem som är ägare saknar det betydelse om avtalet är undertecknat av båda eller inte. Köpet av hunden och avtalet om samägarskap mellan dig och din kompis är giltigt såväl muntligen som skriftligen. Det är inte en förutsättning för något av avtalens giltighet att båda måste skriva på köpeavtalet. Det påverkar således inte samägandeavtalet eller köpeavtalet.

Att ni båda inte har skrivit på det ena avtalet skulle däremot kunna bli problematiskt ur ett bevissyfte.

Om din kompis menar att denne är ensam ägare av hunden och du menar att ni har ett avtal som stipulerar att ni båda är ägare så måste du kunna styrka detta. Det kommer därför att bli en fråga om avtalstolkning här.

Eftersom muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga så måste du som sagt inte skrivit på avtalet. Å ena sidan kan det styrkas att ni är samägare genom att ditt namn faktiskt står med på båda avtalen, dvs det avtal som din kompis har och det avtal som du har. Att ditt namn står med tyder på att ni har haft för avsikt att köpa hunden tillsammans. Å andra sidan kan det vara något problematiskt att din underskrift inte finns med på det ena avtalet eftersom det då kan tolkas som att du inte skrev på för att du ångrade dig. Förvisso kan du visa ditt avtal som du har undertecknat för att styrka att ni är samägare.

Det kan vara svårt för dig att bevisa att du också är ägare till hunden, kanske finns det någon som kan intyga att du helt enkelt inte hade möjlighet att underteckna avtalet vid köpet men att du hade för avsikt att göra det senare.

I övrigt kan det finnas andra omständigheter som stärker att ni är samägare av hunden, exempelvis sms-konversationer eller kvitton på att du har köpt hundsaker, vilket tyder på att ni har haft för avsikt att äga hunden tillsammans.

Konklusion

Min uppfattning är att det räcker med att titta på era båda avtal för att styrka att ni äger hunden tillsammans. På båda avtalen står ditt namn med vilket styrker ert samägaravtal. Om inte skulle man kunna ifrågasätta varför ditt namn stod angivet från första början.

På det ena avtalet finns dessutom ditt undertecknande. Det har ingen juridisk betydelse för ägandet som sådant att du undertecknade det vid ett senare tillfälle än din kompis. Däremot kan det ha något bevishänseende. Avtalstolkningsmässigt finner jag det däremot styrkt, givet den information jag har om omständigheterna att ni samäger hunden.


Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare