Vem äger en fastighet?

FRÅGA
Sålde en fastighet för 15 år sedan men jag står fortfarande är som ägare. Lagfarten står fortfarande på mig. Är fastigheten min?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av fast egendom

Fast egendom är jord. Jord delas in i fastigheter. (1 kap. 1 § jordabalken) För att ett köp av en fastighet ska vara giltigt och bindande måste köpet leva upp till de formkrav som gäller vid köp av fast egendom. Kraven är att det ska vara en skriftlig köpehandling där köpeskillingen framgår tillsammans med säljarens vilja att överlåta egendomen. Objektet som säljs ska även specificeras, oftast genom att fastighetsbeteckningen skrivs in i köpehandlingen. Köpehandlingen ska skrivas under av både köparen och säljaren. (4 kap. 1 § jordabalken) Köp som inte uppfyller dessa formkrav är ogiltiga. (4 kap 1 § tredje stycket jordabalken)

När du sålde fastigheten för 15 år sedan, upprättade ni en köpehandling som uppfyllde dessa krav? Om inte är köpet ogiltigt och du förblev rättmätig ägare till fastigheten. Uppfyllde köpet formkraven är köparen däremot rättmätig ägare till fastigheten.

Lagfart

Det främsta syftet med lagfarten är att förhindra att flera personer tar upp pantbrev på samma fastighet. Man ska ansöka om lagfart till fast egendom inom 3 månader från att man förvärvat egendomen. (20 kap. 2 § jordabalken) Ansöker man inte om lagfart inom föreskriven tid kan man bli skyldig att betala vite till inskrivningsmyndigheten. (20 kap. 3 § jordabalken) Har fast egendom sålts till flera personer är det dock den som först ansökt om lagfart som har företräde till egendomen. (17 kap. 1 § jordabalken) Att köparen inte ansökt om lagfart i samband med köpet innebär alltså inte per automatik att köpet är ogiltigt.

Sammanfattning och råd

Avgörande för att veta om ett köp av fast egendom är giltigt, och vem som är ägare, är att titta på köpehandlingen och kontrollera om formkraven är uppfyllda. Lagfarten är oftast inte avgörande i ägandeskapsfrågan, om det inte är flera nya köpare som tror sig äga fastigheten. Du behöver kontrollera detaljerna kring försäljningen av din fastighet för 15 år sedan för att kunna bedöma vem som verkligen äger den.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?