Vart ska min inkomst beskattad då jag jobbar utomlands?

Bor i Sverige, arbetar på oljeplattform i Azerbajdzjan.

Är 190 dagar ute av Sverige per år. (26 dagar hemma, 30 dagar på job, 6 gånger om året)

Jag är anställd i Guernsey och min lön där från, företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag.

Betalar skatt i Azerbajdzjan ca 33%

Skatteverket anser nu, att jag också måste betala skatt i Sverige är korrekt! efter skatteavtalet började 2017

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan vi konstatera att det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar det du frågar om.

För att avgöra om du ska betala skatt i Sverige så måste man ta ställning till om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig.

Begränsat eller obegränsat skattskyldig

Vid beskattning delas personer in i två kategorier, begränsat skattskyldig och obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt på alla inkomster man har oavsett var i världen dessa intjänats. En begränsat skattskyldig ska bara betala skatt på vissa inkomster som är starkt anknutna till Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § inkomstskattelagen, IL.

Obegränsat skattskyldig

Enligt 3 kap. 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga:

1. Den som är bosatt i Sverige

2. Den som stadigvarande vistas i Sverige

3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här

Väsentlig anknytning till Sverige

För att avgöra om man har väsentlig anknytning i Sverige går vi vidare till 3 kap. 7 § IL. Första stycket radar upp de faktorer som ska beaktas när man avgör om en person som varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Dessa är:

- Om han är svensk medborgare
- Hur länge han varit bosatt här
- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort
- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl
- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk
- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)
- Om han bedriver näringsverksamhet här
- Om han har en fastighet här, och
- Liknande förhållanden.

Specifikt i ditt fall

Det framgår av din fråga att du bor i Sverige och du har säkerligen bott här i ett antal år. Det är säkerligen så att du ska betraktas som obegränsat skatteskyldig i Sverige och därmed att du också har din hemvist här enligt skatteavtalet mellan Sverige och Azerbedjan art 4. Enligt praxis är just faktorerna bostad och familj i Sverige anknytningsfaktorer som har stor betydelse för avgörandet om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige, även om endast en av anknytningsfaktorerna föreligger.

Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands

Det finns dock undantag för att vara skatteskyldig i Sverige trots att man är obegränsat skatteskyldig här. Enligt 3 kap 9 § Il är en person obegränsat skattskyldig som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Dock får man alltid vända sig till skatteavtal för att se om något undantag föreligger. Kommer till det nedan.

Om du arbetar och vistas utomlands under perioden den 1 januari år 1 till tex 30 juni år 3 ska du beräkna dina tillåtna hembesöksdagar enligt följande:

Totala antalet tillåtna hembesöksdagar är 180 dagar (30 månader x 6 dagar) och antalet anställ- ningsår är 3 (år 1, 2 och 3). Varje anställningsår kan du vara i Sverige 72 dagar så länge totala antalet hembesöksdagar inte överstiger 180 dagar för hela perioden.

Om du utnyttjar sammanlagt 108 hembesöksdagar under de två första anställningsåren kan du vara i Sverige 72 dagar under det tredje anställningsåret trots att detta bara omfattar sex månader.

I ditt fall

Som jag tolkar det så vistas du mer än 180 dagar i Sverige och mindre än 183 dagar i Azerbadjan.

365 – (26 x 6 = 156 ) – (30x6= 180) = 29

156 + 29 = 185.

Eftersom du vistas 185 dagar i Sverige innebär det enligt skatteavtalet (som du kan läsa här) att du är skattskyldig i Sverige. Det framgår inte av frågan vart du vistas de övriga 29 dagarna på året, man jag utgår ifrån att du vistas i Sverige och följande redogörelse kommer att utgå ifrån det.

Skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan

Du kan hitta skatteavtalet här.

Huvudregel: Enligt art 15 i skatteavtalet är huvudregeln: "…beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist (Sverige) i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där"

Undantag: Dock enligt punkten nummer 2 i art 15 gäller följande och går alltså före om kraven i punkt 2 är uppfyllda:

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat (Sverige) uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten (azerbedjan), endast i den förstnämnda staten (Sverige), om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga,. Du vistas på arbetsstället i 180 dagar.

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och (arbetsgivaren har inte hemvist i Azerbedjan)

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten. (Eftersom du är anställd i Guernsey och din lön är där ifrån och att företaget i Guernsey ägs 100% av ett danskt företag så innebär det också att ersättningen inte belastar fast driftställe i Azerbedjan.

Slutsats

Detta innebär alltså, eftersom alla av punkterna i punkt 2 art 15 i skatteavtalet mellan Sverige och Azerbadjan är uppfyllda så kommer Sverige att få beskatta din inkomst då du har hemvist i Sverige. Azerbadjan har alltså ingen rätt att beskatta din inkomst. Jag tycker att du ska ringa till Skatteverket och prata med dem hur det ligger till och göra dem uppmärksamma på hur många faktiska dagar du vistas i Sverige och hur många faktiska dagar du vistas i Azerbadjan. Är det som så att du vistas mer än 183 dagar i Azerbadjan så kommer de få beskatta dig. Men då kommer Sverige få räkna av den skatten så att du inte riskerar att dubbelbeskattas. Men som sagt, ring skatteverket och kolla!

Du behöver aldrig oroa dig för att betala dubbel skatt. Något av länderna kommer att låta blir att beskatta dig eller avräkna skatten. Det är just det skatteavtal är till för, att man inte ska råka ut för att bli dubbelbeskattad.

Hoppas det var svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000