Varför omfattas inte vänner och syskon av sambolagen?

FRÅGA
Hejsan!Jag läste i Familjerätt https://www.regeringen.se/4a5785/contentassets/a18ede49b7254099b4b7a61e3b383160/familjeratt-ll-webb.pdf , från regeringens hemsida angående sambos. Så här står det under kapitlet att vara sambo:"Två personer är sambor om de bor tillsammans som ett par och har ett gemensamt hushåll, alltså delar på kostnader och arbete i hushållet. Sambor kan vara en kvinna och en man eller två personer med samma kön. Men två vänner eller två syskon som delar en lägenhet räknas inte som sambor. Sambolagen gäller bara om ingen av personerna är gift eller registrerad partner".Det jag undrar varför görs det skillnad på syskon som bor ihop och två vänner som bor ihop? Jag är av tanken att två vänner eller syskon också delar kostnader och arbete i hushållet och därmed skall räknas som sambo. Anledning till att jag undrar är för att min sambo inte har någon inkomst idag och skulle söka försörjningsstöd, men enligt socialen så skall jag försörja henne, samt efter att läst svaret på en liknande fråga hos er, http://www.lawline.se/answers/sambos-forsorjningsskyldighet-och-egendom , så skall man som sambo försörja den man bor ihop med. Om man då återkopplar till vad som står i Familjerätt, så måste i såfall socialen bevisa att det finns någon form av relation imellan sambos vid ansökning av försörjningstöd? Hoppas ni förstår lite hur mina tankar går och kan ge mig svar på frågorna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns tre förutsättningar för att ett samboförhållande ska anses föreligga. Dessa är att två personer stadigvarande bor tillsammans, att de bor tillsammans i ett parförhållande samt att de har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Kravet på att parterna ska bo tillsammans i ett parförhållande innebär att det inte är möjligt för bland annat vänner och syskon som har gemensamt hushåll att vara sambor. Lagen kom till med anledning av att alltfler ogifta par i Sverige väljer att leva tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Denna grupp omfattas då inte av äktenskapsbalken (äktb).

Lagstiftaren har valt att göra en gränsdragning på så vis att lagen enbart ska omfatta samboende som lever under äktenskapsliknande förhållanden. Anledningen är att lagstiftaren inte anser att det finns ett behov av att reglera en ekonomiska gemenskap som kan uppkomma mellan två personer som delar hem och hushåll utan att ha en sådan gemenskap. Släktingar och vänner anser lagstiftaren normalt kan hålla reda på vad var och en förvärvat trots att de delar på hem och hushåll. I det fall släktingar eller vänner väljer att flytta isär finns det inget skäl att ingripa med några skyddsregler för en ekonomiskt svagare part. Lagstiftaren jämför detta med personer som inte är nära släkt med varandra och att det finns en större risk att deras ekonomiska mellanhavanden inte kan redas ut då sammanboendet upplöses utan särskild lagstiftning. Som du nämner i din fråga kan även vänner och släktingar dela på kostnader och arbete i hushållet men lagstiftaren har valt att göra denna avgränsning av ovanstående anledning.

Vid bedömningen om två personer anses vara i ett samboförhållande finns det presumtionsregler att ta hänsyn till. Bland annat presumeras två personer vara i ett samboförhållande om personerna i fråga har gemensamma barn och bor tillsammans. Vidare är en gemensam folkbokföringsadress en presumtion för att samboförhållande föreligger. I sambolagens förarbeten framgår det att den som påstår att ett samboförhållande inte föreligger har bevisbördan för detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?