Varför är en dom offentlig handling?

Kan ni beskriva principerna bakom varför en dom är en offentlig handling och vad de olika begreppen innebär? Det jag i grunden önska veta är hur de kommer sig att alla har rätt att ta del av en dom i någon av Sveriges Domstolar och vilka lager den rätten bygger på och vilka begrepp som igår i detta och vad de betyder.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis förklara några grundläggande begrepp samt redogöra för relevanta lagrum. Därefter kommer jag besvara din fråga kring vilka motiv som ligger bakom att vissa vissa handlingar är offentliga.

Begrepp och lagrum

Allmänna handlingar

För att något ska vara en allmän handling måste det enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) vara

- en handling (skrift, bild alternativt upptagning som kan uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel)
- som förvaras hos en myndighet (finns tillgänglig hos en organisatorisk del av stat eller kommun)
- och som är inkommen eller upprättad hos myndigheten (har skickats till myndigheten eller upprättats och färdigställts på myndigheten)

En dom är en allmän handling då den avkunnats eller expedierats av domstolen.

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. Enbart det faktum att en handling är allmän innebär alltså inte att den också är offentlig.


Offentliga handlingar och sekretessbelagda handlingar

Utgångspunkten är att allmänna handlingar också är offentliga. Att en handling är offentlig innebär att var och en har rätt att ta del av den. Här ska dock noteras att en allmän handling som är offentlig i vissa sammanhang kan vara helt eller delvis sekretessbelagd i andra. Att en handling är sekretessbelagd innebär alltså att myndigheten inte är skyldig att lämna ut den allmänna handlingen på begäran.

En handling får sekretessbeläggas i enlighet med lag (främst offentlighets- och sekretesslagen reglerar detta) om det är motiverat med hänsyn till

rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation,rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,intresset av att förebygga eller beivra brott,det allmännas ekonomiska intresse,skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, ellerintresset av att bevara djur- eller växtart.(2 kap. 1-2 § TF)


Är domar offentliga handlingar?

Som framgått ovan uppfyller en dom kraven för att vara en allmän handling. Utgångspunkten är att domar också är offentliga. Undantag för detta kan göras av hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om den enskilda kan antas lida skada eller men av att hela eller delar av domen blir offentlig. En sekretessprövning görs i varje enskilt fall då domen begärs ut. (2 kap. 17 § TF, 36 kap. offentlighets- och sekretesslagen, OSL)

Det är ovanligt att hela domar sekretessbeläggs. Principen om offentlighet är stark och om det är vissa specifika uppgifter i en dom som är känsliga så stryks dessa uppgifter över så att övrigt innehåll kan lämnas ut.


Varför offentliga handlingar?

Som framgått ovan är huvudregeln att allmänna handlingar är offentliga, vilket innebär att det finns en rätt att på begäran få del av handlingen. Denna rätt är en del av den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § TF). Syftet är att främja fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och konstnärligt skapande genom att ge insyn i den offentliga verksamheten. En viktig funktion med handlingsoffentligheten, inte minst vad gäller domar, är att det gör det möjligt att kontrollera det allmännas verksamhet samt att kunna föra en politisk och samhällelig debatt kring vad som sker där.

Hoppas du fått svar på dina funderingar! Om något känns oklart eller om du har kortare följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se. Regleringen kring offentlighet och sekretess är väldigt detaljerad så det kan också vara givande att läsa lite i lagtexten för att få veta när regleringen gäller och inte (främst 2 kap. RF och 36 kap. OSL). Jag kan också rekommendera regeringens information om gällande lagstiftning om du är intresserad av att läsa mer och offentlighet och sekretess rent generellt.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”