Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?

FRÅGA
I webbsidor som verifiera.se kan man tydligen få tillgång till personers gamla domstolshandlingar/brottsmål. Fall som till och med har avskrivits och inte finns i belastningsregistret. Jag undrar: *hur liknande tjänster kommer åt informationen?*Varför finns informationen kvar överhuvudtaget?*Kan man som privatperson göra någonting åt att informationen raderas eller inte blir tillgänglig för liknande tjänster?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen

I Sverige har vi något som kallas för offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Det är en vidsträckt rättighet att ta del av allmänna handlingar. Var och en som begär ut en sådan handling ska få tillgång till den så fort som möjligt. (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen). En allmän handling är en handling som förvarats, inkommit eller upprättats hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Handlingar som omfattas av sekretess är inte allmänna handlingar och får inte delas ut (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras, men myndigheter får gallra bland dessa om de har stöd i lag (2 kap. 23 § tryckfrihetsförordningen).

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) har som syfte att säkerställa ett likvärdigt skydd av personuppgifter inom hela EU. GDPR hindrar inte att personuppgifter lämnas ut tillsammans med allmänna handlingar som begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen. Däremot ska "känsliga uppgifter" skyddas. Om det kan antas att den som begär ut en allmän handling ska använda någons personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR kan det nekas. Det går att läsa mer om GDPR hos Dataskyddsinspektionen.

Är det möjligt att förhindra att information om en själv lämnas ut?

Verifiera.se och liknande tjänster som samlar information lagrad för automatisk behandling klassas som en databas (1 kap. 2 § fjärde stycket yttrandefrihetsgrundlagen). Om en databas har ett utgivningsbevis (1 kap. 5-6 § yttrandefrihetsgrundlagen) är den undantagen från GDPR, detta eftersom EUs medlemsländer får göra undantag för att säkra yttrandefriheten. Man har därför ingen rättighet att få sina uppgifter borttagna från sådana sidor, så länge det är allmänna handlingar de använder sig utav.

Sammanfattning och råd

Företag liksom privatpersoner kan kontakta myndigheter och begära ut allmänna handlingar om vem som helst, så länge de inte är sekretessbelagda. Informationen finns kvar fram tills att en myndighet aktivt gallrar bort den. Det du kan göra om du vill få bort personlig information från verifiera.se är att kontakta dem och be dem ta bort information om dig. Om de har ett utgivningsbevis är de dock inte skyldiga att göra det.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (324)
2021-03-01 Tolkning av besked gällande sekretess
2021-02-28 motiver avslag om beslut att få ut allmän handling?
2021-02-27 Vad är en allmän handling?
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (89851)