FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/11/2015

Varför är det vanligare att mamman får ensam vårdnad?

Hejsan! Jag undrar varför det är vanligare att modern får ensam vårdnad i tingsrätten än vad fadern till barnet får det. Mvh Ellen

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

När tingsrätten ska besluta vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet så ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § föräldrabalken). Det innebär att inga andra intressen får gå före det som anses vara barnets bästa. Domstolen måste titta på omständigheterna i varje enskilt fall för att kunna bedöma vad som är barnets bästa. I bedömningen ska domstolen fästa avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsetts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Med beaktande av barnets ålder och mognad tas även hänsyn till barnets vilja.

I domstolarnas praxis har en princip som kallas kontinuitetsprincipen vuxit fram. Denna ska också beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Kontinuitetsprincipen innebär att barn ofta anses ha ett stort behov av kontinuitet och stabilitet i sitt liv. Det blir ofta en stor omställning för ett barn att flytta till en annan miljö och byta vårdnadshavare, vilket kan vara skadligt för barnets utveckling. Därför bör inte ett barn flyttas från sin invanda miljö i onödan.

Högsta domstolen uttalade i domen NJA 1989 s. 335 att föräldrabalkens bestämmelser är könsneutrala och att ingen förälder är mer lämpad som vårdnadshavare på grund av sitt kön. Vilket kön en förälder har ska alltså inte påverka om den föräldern får vårdnaden om barnet eller inte.

En anledning till att mammor trots detta oftare får ensam vårdnad än pappor kan vara att mamman har varit den som haft det huvudsakliga ansvaret för barnets omvårdnad redan före vårdnadstvisten. Då har barnet sina invanda rutiner, sin trygghet och sin stabilitet främst hos mamman och när domstolen beaktar kontinuitetsprincipen kommer den fram till att det är bäst för barnet att mamman har ensam vårdnad.

Något exakt svar går inte att ge på din fråga, eftersom domstolen ska göra en bedömning utifrån alla omständigheter i varje enskilt fall.


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000