Varför är det svårt att ändra en grundlag?

Hej, jag är en person som är väldigt intresserad inom juridik och skulle vilja jobba med det när jag blir äldre. jag har snart (onsdag V.50) ett prov inom lag och rätt. Jag har en fråga inom mina instuderingsfrågor som jag skulle bli väldigt gladd om jag skulle få en förtydligande/ svar på.

Så här lyder frågan:

"Varför är det svårt att ändra en grundlag?"

Ditt svar behöver ej vara i många led eller så, men skulle uppskatta om det var fler än 1 argument/orsak.

Lawline svarar

Hej!

Kul att du tycker det är roligt med juridik och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga har jag delat upp svaret i två delar. I den första delen redogör jag för hur en grundlagsändring går till, den handlar alltså om vad det är som gör en grundlag svårare att ändra på än en vanlig lag. I den andra delen av svaret tar jag upp några av de argument som finns till varför man vill att grundlagarna ska vara svåra att ändra på. Om du bara är ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.

Hur ändrar man en grundlag?

För att kunna ändra en grundlag krävs det två stycken likalydiga beslut av riksdagen. Det innebär att riksdagen först fattar ett beslut om ändring av grundlag, detta beslut blir sedan vilande en tid för att sedan tas upp på nytt. För att grundlagen ska kunna ändras måste riksdagen då komma fram till samma beslut igen.

Det andra av de två besluten får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen. Det innebär alltså att de två besluten inte bara måste vara likalydande, dessutom måste det äga rum ett riksdagsval mellan det första och det andra beslutet.

Därutöver finns det även en huvudregel om att det måste gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet om grundlagsändring först anmäls i riksdagens kammare och att riksdagsval (som skulle vara att anse som det mellanliggande valet mellan de två likalydande besluten) hålls.

Det jag nu har redogjort för framgår av 8 kap. 14 § regeringsformen.

Varför vill man ha grundlagar som är svåra att ändra på?

För att förstå varför man vill att grundlagarna ska vara svåra att ändra på måste man först förstå vad de består av. Grundlagarna är som man hör på namnet grunden för alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får i princip aldrig strida mot vad som står i grundlagarna. Grundlagarna redogör exempelvis för de grundläggande fri- och rättigheterna vi har och innehåller därutöver även de mest fundamentala reglerna för statsskicket (det vill säga hur Sverige ska styras) och skyddar därför vår demokrati. Som exempel kan nämnas 1 kap. 1 § regeringsformen som stadgar att "[a]ll offentlig makt i Sverige utgår från folket".

Mot denna bakgrund går det att förstå att man inte vill att en tillfällig majoritet i riksdagen ska kunna ändra det kanske mest grundläggande vi har i vårat land. Anledningen till att man vill att grundlagsändringar ska ske genom två likalydande beslut med en viss tid dem emellan är för att det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta.

Att det dessutom krävs att det hålls ett riksdagsval mellan besluten innebär att man även vill att folket ska få en möjlighet att yttra sig om grundlagsförslaget och en chans att göra skillnad i frågan.

Anledningen till att det därutöver krävs att det går minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet om grundlagsändring först anmäls i riksdagens kammare och att riksdagsval hålls, kan sägas vara för att motverka att en majoritet i riksdagen kommer med ett förslag till grundlagsändring precis innan valet. Det skulle annars kunna leda till att beslutet inte hinner övervägas ordentligt av såväl riksdagen som allmänheten.

Det jag nu har redogjort för är bara några exempel på anledningar till att man vill att grundlagar inte ska vara för enkla att ändra på.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ändrar man grundlag genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagen och valet.

Anledningen till att man vill att grundlagarna ska vara svåra att ändra på är för att det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo