Vårdnadtvist och hot om olovligt bortförande

2020-06-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mitt ex och jag har gemensam vårdnad med växelvist boende. Modern hotade mig flera gånger att föra bort dottern som ledde till att polisen sa att jag behöver komma åt passet så snart som möjligt. Även regeringen (ud) sa samma sak. Sedan dess är passet säkert inlåst hos mig. Efter detta berättade dottern att mamma slår henne vid 2 tillfällen plus att jag själv blev misshandlad också. Jag kontaktade omgående förskolan, socialen och polisen men nu kom ett brev att modern söker ensam vårdnad för dottern. I hennes ansökan beskrev hon att jag förvägra lämna passet så dottern kan inte ha gott umgänge med sin dotter och att jag lär dottern att bli rädd för hennes mamma. Jag fövägra inget och jag följer bara dom rekommendationer som jag fick från polisen.Jag läste att det inte spelar roll om man misshandlar eller hotar att föra bort sina barn att få ensamtvårdnadsrätt ändå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på hur en bedömning om vårdnad kan påverkas om modern har hotat med att föra bort barnet och om det eventuellt förelegat våld mot barnet och dig.

Inledningsvis gäller att en förälder som vill förändra vårdnaden från ensam till gemensam eller tvärtom kan väcka talan i domstol om detta (6 kap. 5 § Föräldrabalken). Det går också att avtala om vad som ska gälla avseende vårdnad, om avtalet sedan godkänns av Socialnämnden (6 kap. 6 § Föräldrabalken)

Vad är avgörande vid vårdnadsbeslut i domstol?

Om en tvist om vårdnad tas till en domstol finns det många aspekter som en domstol kommer ta hänsyn till vid beslutande i vårdnadsfrågor. Utgångspunkten är i svensk rätt att barnets bästa ska vara avgörande vid sådana beslut (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Här ska särskild avsikt läggas vid:

risken att ett barn eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Domstolen ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet särskilt beakta dessa risker. Föreligger sådana risker kan det innebära att föräldern som orsakar riskerna inte får ta del av vårdnaden om barnet.

Hur kan tidigare våld påverka en bedömning om vårdnad?

Särskild vikt ska läggas vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, och framkommer uppgifter om att eventuellt våld förelegat i familjen måste uppgifterna alltid prövas av en domstol och en riskbedömning göras. Om domstolen kommer fram till att det här finns en risk att barnet far illa, väger det tungt i helhetsbedömningen.

För att uppgifter om våld i familjen ska påverka en bedömning om vårdnad krävs inte att någon dömts för våldet. Beviskraven är lägre i vårdnadsrelaterade mål. Även våld som aldrig ledde till fällande dom kan alltså spela roll i en vårdnadstvist, om domstolen anser att det finns en risk att barnet far illa. Även en risk för våld mot den andra föräldern kan spela roll.

Hur bedömer en domstol inslag av våld?

I en riskbedömning kan olika uppgifter kring våldet tala för en högre eller lägre risk. I och med att riskbedömningen ska utröna om det finns en risk för att barnet far illa i nuläget, kan våld som ligger långt bakåt i tiden inte anses ha lika stor betydelse som våld som ligger nära i tiden. Att föräldern genomgått behandling eller ändrat sitt levnadssätt kan också påverka bedömningen och leda till att risken anses lägre. Likaså om våldet gjordes enstaka gång jämfört med om detta var systematiskt, mot flera personer och ett uttryck för ett behov att utöva makt/kontroll, vilket anses öka risken (se s. 48 ff. proposition 2005/06:99).

Hur kan hot om att föra bort barn påverka en bedömning om vårdnad?

Vid bedömningen ska också särskilt beaktas risken att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar. Med "olovligen förs bort" menas både risken för att en förälder för barnet ut ur landet och risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar inom landet. Har en förälder hotat att olovligen föra bort ett barn ska detta tas med i riskbedömningen och kan eventuellt leda till att en förälder inte får ta del av vårdnaden om barnet.

Domstolen har vid bedömningen om risken att barnet olovligen förs bort ansett att det krävs att det föreligger en konkret fara för bortförandet (se NJA 1995 s. 727). Här nämns exempelvis en faktiskt åtgärd som framstår som vidtagen för att förbereda ett senare bortförande, eller uttalanden från en förälder som tyder på ett sådant syfte. Att en förälder sagt att denne kommer föra bort ett barn kan alltså vara en sådan faktisk omständighet som talar för att en konkret fara föreligger. Dock betonar domstolen att ett sådant uttalande, exempelvis om den framkommit långt tillbaka i tiden eller i samband med bråk mellan föräldrarna kan spela mindre roll vid riskbedömningen.

Sammanfattningsvis

Våld från ena förälderns sida gentemot barnet eller den andra föräldern är en sådan omständighet som starkt talar mot att den föräldern ska få del av en gemensam vårdnad, och än mindre få ensam vårdnad över barnet. Att en förälder hotar med att föra bort barnet är också en sådan omständighet som, om hoten anses innebära en konkret risk för att ett bortförande kan inträffa, kan leda till att den föräldern inte får del av vårdnaden.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88315)