Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

Om man redan varit på familjerätten , bup och soc utan resultat ,

Hur tar man det till domstol ?

tidigare frågeställningar

Får han göra vad han vill?

Och fortsättning på det ...

kan polisen göra nåt ? Mer än en till orosanmälan till soc ?

Soc o bup vet vi ju för övrigt är värdelösa ändå , säkert flettalet frågeställare som är av samma åsikt !

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar kan genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 18§ 1st. föräldrabalken). Det är inte obligatoriskt för föräldrar att medverka i sådana samtal, men kraftigt rekommenderat. Kan föräldrarna inte nå en överenskommelse kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap 5§ föräldrabalken). Rätten ska försöka förmå föräldrarna att nå en överenskommelse om barnet. Kommer föräldrarna inte överens ska rätten efter vad som är bäst för barnet besluta att vårdnaden ska vara gemensam, alternativt anförtro en av föräldrarna ensam vårdnad (6 kap 5§ 1st. föräldrabalken). Om en av föräldrarna accepterar gemensam vårdnad kan domstol besluta detta mot den andre förälderns vilja (6 kap 5§ föräldrabalken). Däremot får tingsrätten inte besluta om gemensam vårdnad om bägge föräldrarna motsätter sig det.

Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska enligt gällande rätt domstol fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Avgörande ska vara vad som är bäst för barnet. Det framgår inte uttryckligen av lagtexten men domstol kan med stöd av förarbetsuttalandena besluta om växelvis boende mot en förälders vilja. Det understryks dock att växelvis boende ställer särskilda krav. En grundläggande förutsättning är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskild god. Barnets behov måste alltid få komma i första rummet. Föräldrarna måste också bo förhållandevis nära varandra. Barnet skall t.ex inte behöva byta mellan olika förskolor.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende ska socialnämnd ges tillfälle att lämna upplysningar och information som kan vara av betydelse är nämnden skyldig att lämna till rätten. Anser rätten att det behövs får den uppdra åt socialnämnd att göra en vårdnadsutredning. Utredningen ska försöka klargöra barnets inställning samt lämna förslag till beslut. En socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för utredningen kan utan hinder avsekretess lämna sådana till utredaren (6 kap 1§9 4-5st. föräldrabalken).

Vardera parten bär sina egna rättegångskostnader vid mål om vårdnad, boende och umgänge. Med anledning av detta rekommenderar jag att försöka nå en överenskommelse utan att väcka talan i domstol.

Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i barnets bästa. Prövningen av barnets bästa ska bygga på en bedömning av det enskilda barnets förhållanden och baseras på en prognos av de framtida förhållandena. Omständigheter som tillmäts mindre betydelse är föräldrarnas ekonomiska förhållanden och den materiella standard som de kan erbjuda barnet.

Om detta inte gav svar på din fråga är du varmt välkommen att precisera dina frågor ytterligare för att få ett utförligare svar.

Med vänlig hälsning,

Emelie SödermanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000