Vårdnadstvist

2017-11-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Gällande mina bonusbarn.Mamman har allvarliga problem med alkohol och efter flera tråkiga händelser är barnen hos mig och min man (barnens pappa) på heltid.Vi har även sociala i ryggen som anser att barnen inte bör träffa modern just nu.Mamman har inte frågat om barnen en enda gång.Nu vill min man ansöka om egen vårdnad. Hur gör man det på enklaste sätt utan inblandning av advokat?Mvh/ Sofie Lundberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att en föräldern ska få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6 kap. 5§. Man kan även, utan att väcka talan, avtala föräldrarna emellan, om vårdnaden.

Det enklaste sättet för er att få ensam vårdnad är att skriva avtal om vårdnaden med modern, där ni stadgar att din man ska ha ensam vårdnad. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Efter det att ni upprättat skriftligt avtal skickar ni in detta för godkännande till socialnämnden. Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (se bedömning om barnets bästa nedan).

Vid det fall barnens mor inte vill samarbeta och skriva ett sådant avtal, kan ni väcka talan vid domstol som därefter beslutar i frågan. Detta görs genom stämningsansökan.

Domstolen kommer därefter göra en bedömning med utgångspunkt i hur föräldrarna samarbetar i olika frågor som rör barnet. Frågor som exempelvis rör vart barnet ska gå i skola, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Om den ena föräldern har grova samarbetsproblem, jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden.

Den främsta beaktningen kommer tas gällande vad som är det bästa för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§. Man kommer vidare även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och moget det är. Barnet vilja kan i regel väga tungt. Vidare vad som är barnets bästa är utgångspunkten att man ska undvika att barnet far illa om det kommer bo eller ha vårdnaden av den ena föräldern. Både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon ska även detta vägas in, att syskon inte ska slitas ifrån varandra (även halvsyskon beroende på relationen).

Vidare ska man även ta ställning till i en vårdnadstvist om en utav vårdnadshavarna är direkt olämplig. Olämplighet kan exempelvis grunda sig i alkoholmissbruk eller liknande.

En fråga som är viktig att ta ställning till är om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet.

Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Dessvärre är det vidare svårt att ta ställning till utgången vid eventuell tvist utifrån uppgifterna som du lämnat. Av vad du lämnat anser jag att omständigheterna talar till er fördel.

Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?