FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/08/2021

Vårdnadshavarna oense om växelvist boende. Vad kan man göra?

Min 11 åriga dotter vill bo hos mig varannan vecka och det säger hennes mamma nej till, vi har delad vårdnad, vi har haft samarbets svårigheter så vi har blandat in familjerätten för att hjälpa oss, min dotter var tydlig med att det är jobbigt hos hennes mamma för att hon har 3 mindre syskon och hon får aldrig vara ifred och får ingen uppmärksamhet, vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din 11-åriga dotter vill bo hos dig varannan vecka men att hennes mamma motsätter sig detta. Jag förstår att ni har samarbetssvårigheter och därför är i kontakt med kommunen för att försöka lösa det hela. Din fråga är familjerättslig och behandlas i Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen.

Samarbetssamtal är ett bra sätt för att nå en överenskommelse + avtal kan skrivas

Sättet för vårdnadshavare att i första hand uppnå enighet om sitt barns boende är genom samarbetssamtal. Vårdnadshavare kan även välja att upprätta ett juridiskt bindande avtal som godkänns av socialnämnden.

Samarbetsavtal ska erbjudas av varje kommun (6 kap. 18 § FB) och ledas av en sakkunnig person (5 kap. 3 § Socialtjänstlagen). Syftet med samtalen är förstås att hjälpa vårdnadshavarna att nå enighet i den omtvistade frågan. Om vårdnadshavarna efter samarbetssamtal är överens, avslutas processen där. Det kan dock vara i en eller båda vårdnadshavarnas intresse att få överenskommelsen godkänd av socialnämnden så att den gäller som ett skriftligt bindande juridiskt avtal och har samma verkan som en dom (6 kap. 14 a § 2 st. FB). Då gäller det om barnets boende som vårdnadshavarna skriftligt har kommit överens om och måste då följas.

Om en överenskommelse inte kan nås får domstolen tycka till

Om vårdnadshavarna inte deltar i samarbetssamtal eller dessa inte resulterar i en överenskommelse eller ett sådant avtal som godkänns av socialnämnden, kan en vårdnadshavare väcka talan i domstol för att få saken prövad. Då är det domstolen som beslutar i frågan (6 kap. 14 a § 1 st. FB). En vårdnadshavare kan m.a.o. väcka talan för att få frågan om växelvist boende prövad av en domstol.

När domstolen prövar en fråga om ett barns vårdnad, boende eller umgänge, ska bedömningen alltid göras med hänsyn till barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen särskilt ta hänsyn till risken för att barnet hamnar i fara och barnets behov av en nära och god kontakt med båda vårdnadshavare (6 kap. 2 a § FB). Dessutom ska barnets egna åsikt i frågan beaktas utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12 Barnkonventionen). Det finns fler faktorer som kan vara avgörande i bedömningen om barnets bästa, bl.a. att barnets rättigheter enligt artikel 14 Barnkonventionen efterlevs, men det är överflödigt att nämna dessa här. Där ingår bl.a. att barnet får mat, kläder osv. De viktigaste faktorerna är de jag redan har nämnt.

Utöver bedömningen om vad som är bäst för barnet, finns det andra krav som måste uppfyllas för att en domstol ska kunna anse att växelvist boende är ett alternativ. Domstolspraxis visar att yrkande om växelvist boende endast har godtagits i de fall då vårdnadshavarna har uppvisat särskilt god samarbetsförmåga och flexibilitet samt att vårdnadshavarna ansågs vara medvetna och förbereda för att barnets behov kan komma att förändras över tid (t.ex. att barnet får nya intressen eller deltar i nya aktiviteter, vilket kan kräva ett nytt, anpassat samarbete mellan vårdnadshavare). Vidare har det krävts att vårdnadshavarna har bott förhållandevis nära varandra.

Sammanfattningsvis, för att en domstol ska kunna tillåta växelvist boende, krävs det att det anses vara det bästa för barnet samt att vårdnadshavarna uppfyller de kraven så som jag har beskrivit de ovan.

Bedömning i ditt fall & rekommendation

Du beskriver att din dotters mor inte vill tillåta att hon växelvist, varannan vecka, bor hos dig. Jag rekommenderar att du i första hand deltar i samarbetssamtal och försöker nå en överenskommelse med din dotters mor för att slippa en domstolsprocess, vilket är något som kan vara ansträngande för ett barn i ung ålder. Om samarbetssamtal inte leder till en överenskommelse, har du möjligheten att väcka talan i domstol för att få ett avgörande i frågan.

Jag gör följande bedömning om dina chanser om du låter domstolen avgöra i frågan. Du beskriver att din dotter, som är 11 år gammal, uttrycker en vilja att bo växelvist, med en veckas mellanrum, hos dig och sin mor. Hon beskriver att det är jobbigt att bo hos sin mor då det med tre mindre syskon blir svårt att få ro eller individuell uppmärksamhet. Du beskriver även att du och din dotters mor har samarbetssvårigheter.

Domstolen kommer avgöra om växelvist boende är det bästa för din dotter. Det som starkt talar för att en domstol skulle bedöma att växelvist boende är det bästa för din dotter är att hon uttrycker att det är vad hon själv vill och kan peka på anledningarna till varför hon vill det. Detta talar för att domstolen skulle ta hänsyn till hennes vilja och låta den väga tungt i bedömningen. Finns det omständigheter som pekar på att din dotters säkerhet skulle kunna äventyras om hon bor hos dig, blir det nog svårt att få till ett växelvist boende. Samma sak om du har finansiella problem eller om andra omständigheter föreligger som innebär att du inte kan ta hand om henne när hon bor hos dig. Hur det står sig med sådana saker kan inte jag avgöra eftersom jag har så lite information att gå på.

En faktor som jag ser som problematisk är att du och din dotters mor har samarbetssvårigheter. Finner en domstol att dessa samarbetssvårigheter är omfattande, skulle växelvist boende ses som en risk för barnet och nog inte tillåtas.

I det stora hela är det svårt för mig att med så lite information kunna säga vilket avgörande en domstol skulle nå. Eftersom jag ovan har redogjort för vilka omständigheter en domstol tar hänsyn till vid sin bedömning, kan du själv göra det. Jag rekommenderar därför att du går igenom det jag har skrivit och jämför domstolens krav med din situation. Då kan du få en bättre uppfattning av vilka chanser du har för att få till ett växelvist boende för din dotter.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”