Vårdnadshavares samtycke för semesterresa

2015-10-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Får jag resa med min dotter till Thailand i 10 dagar trots att pappan säger nej ? Han säger jag ska få livstids fängelse om jag reser utan hans samtycke.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad för er dotter.

Eftersom dottern står under din och hennes pappas gemensamma vårdnad så ska ni tillsammans besluta i fråga om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en semesterresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om någon av er motsätter sig semesterresan så innebär det sannolikt att hon inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det finns tyvärr inga lagstadgade möjligheter för att tvinga din dotters pappa till att godkänna dotterns semesterresa. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. Ytterst kan du också väcka talan i domstol för att få till stånd en ändring av vårdnaden, varvid du får ensam vårdnad och därmed kan fatta beslut på egen hand om din dotters personliga angelägenheter (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). När rätten bedömer en sådan fråga så är den skyldig att dels iaktta vad som är för barnets bästa och dels att ta hänsyn till vad din dotter själv vill med beaktande av hennes ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a första och tredje styckena). Om samarbetet mellan dig och din dotters pappa dock löper på problemfritt i övriga frågor förutom Thailandssemestern så kan det i enlighet med principen om barnets bästa tala emot lämpligheten att besluta om ändring av vårdnaden.

Om du i egenskap av vårdnadshavare för med dig dottern ut ur landet utan den vårdnadshavande pappans samtycke, varigenom du skiljer henne från honom utan beaktansvärda skäl, så kan du dömas för egenmäktighet med barn, såvida barnet är under femton år. Straffet uppgår till böter eller fängelse i maximalt ett år, och inte livstid som din dotters pappa tycks påstå. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. Gärningen avser dock att skiljandet av barnet från den andra vårdnadshavaren ska vara en längre tid och att den som utför gärningen har avsett just detta. Eftersom lagbestämmelsen tillämpas restriktivt, det vill säga endast i samband med flagranta handlingar, och du endast avser att ta med dottern på en 10 dagars semesterresa i utlandet så kan det med allra största sannolikhet inte anses som en längre tid, varav handlingen inte kan anses som egenmäktighet med barn och därmed är straffri.

Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din kommuns tjänst för samarbetssamtal för att försöka nå fram till samförstånd med din dotters pappa i frågan om dotterns semesterresa. Alternativt kan du också vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för att inhämta ytterligare vägledning och stöd i frågan.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag finner det vid närmare eftertanke vara befogat med ett tillägg. Det finns uttalanden som tyder på att utlandsresor som inte uppgår till mer än 4 veckor är att anse som en sådan kortare utlandsresa som den ena vårdnadshavaren kan bestämma över (jämför SOU 2005:43 s. 698). Även om frågan är något oklar så är det med andra ord sannolikt att du ensam kan fatta beslut om en 10 dagar lång semesterresa för dottern, utan hennes pappas samtycke. Det mest optimala är dock om ni kan komma överens härom, varav kommunens tjänst för samarbetssamtal kan vara behjälplig. Mvh Daniel Nykvist, Lawline
2015-10-08 11:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85243)