Vårdnadshavares olämplighet

2017-02-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! I FB 13 § Står följande: 13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.Vem/vad är det som avgör om den ena vårdnadshavarens sjukdom, frånvaro eller någon annan orsak är skäl nog för att den att vara förhindrad att delta i beslut? Min fråga handlar mer precist om ett missbruk eller psykisk ohälsa kan kvala in här men vem är det som avgör om det är "tillräckligt" för att räknas in?
SVAR

Hej!

Precis som du påstår så föreskrivs det i FB 6:13 att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, ska beslut, som föreskrivs i 6:11, fattas gemensamt. Besluten som åsyftas är personliga angelägenheter av mer betydande karaktär. Detta kan vara val av skola, hälso- och sjukvård, boende m.fl.

I 6:13 2st framgår att om en förälder p.g.a. frånvaro, sjukdom eller liknande, bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. I första hand handlar det om en subjektiv bedömning där en förälder själv kan göra ett val. Vid det fall att den andra föräldern misstycker, kommer frågan först aktualiseras i rätten om den andra föräldern väcker talan p.g.a. att denne inte fått vara med och bestämma, som föreskrivs enligt huvudregeln.

Ett missbruk och psykisk ohälsa kan definitivt kvala in, beroende på hur allvarligheten i detta. Man får sedan väga personens missbruk och ohälsa mot hur detta påverkar beslutsfattandet gällande barnet. Är det en påtagligt allvar i missbruket kan detta eventuellt komma att missgynna barnet. Enligt FB 6:2a ska barnets bästa vara av högsta prioritet. Därför kommer du med stor sannolikhet inte ha några problem att besluta (om missbruket och den psykiska ohälsan är allvarlig) på egen hand.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?