FrågaFAMILJERÄTTFaderskap22/01/2017

Vårdnad utan ett biologiskt föräldraskap

Vad händer om det visar sig efter DNA analys att min son på 14 år inte är mitt?

Kommer jag förlora vårdnaden om honom?

Kan jag kräva skadestånd av hans mamma för kostnaderna under hans uppväxt?

Jag var gift med hans mamma när vi fick honom. Vi har varit skilda i 10 år nu och har delat vårdnad om sonen.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så, att du har funderingar kring betydelsen av det rättsliga föräldraskapet och den rättsliga vårdnaden.

Till att börja med, har jag tyvärr inte möjlighet att svara på din fråga om du kommer att förlora vårdnaden. Mitt svar kommer att bestå av vad som kan ha betydelse för förordnandet om vårdnaden.

Det rättsliga föräldraskapet för makar regleras i Föräldrabalken (FB). Enligt den så kallade pater est-regeln i
1 kap. 1 § FB, presumeras föderskans make vara barnets far. Barn som föds inom äktenskapet, förutsätts alltså vara barn till mannen i äktenskapet. Utifrån din fråga förstår jag det som att det inte gjordes någon DNA-analys vid barnets födelse, utan att det istället förutsattes och ansågs som att du var barnets far på grund av att barnet föddes inom ditt äktenskap med barnets mor.

Faderskapspresumtionen kan brytas enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten FB, om det på grund av barnets arvsanlag kan styrkas att mannen inte är barnets far. Gällande barnets arvsanlag utgörs bevisningen i praktiken vanligen av resultatet av rättsgenetisk undersökning, dvs. DNA-analys.
Om faderskapspresumtionen bryts, finns det möjlighet att adoptera barnet. För att kunna adoptera barnet krävs bland annat att barnets mor samtycker till adoptionen, eftersom att hon har haft del i vårdnaden, se 4 kap. 5 a § FB. Det är upp till rätten att pröva frågan om det är lämpligt att en adoption äger rum. Tillstånd ges endast om detta innebär en fördel för barnet och om sökanden har uppfostrat barnet eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Rätten tar även hänsyn till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, se 4 kap. 6 § FB.

Trots att faderskapspresumtionen kan brytas, behöver detta inte betyda att man förlorar vårdnaden om barnet. Observera att en vårdnadshavare inte nödvändigtvis måste vara barnets biologiska förälder. Det ska mycket till för att rätten ska förordna om ensam vårdnad istället för gemensam vårdnad, om gemensam vårdnad sedan tidigare har beslutats. Rätten förutsätter att barnet behöver en nära och god kontakt med båda föräldrarna (eller en annan vuxen som barnet levt med under liknande förhållanden), därför är gemensam vårdnad en mycket god förutsättning för att uppfylla det behovet.

Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge avgörs med utgångspunkt i principen om barnets bästa, se 6 kap. 2 a § FB. Det finns alltså inga andra intressen som ska gå före barnets bästa. Vad som är barnets bästa avgörs på grundval av varje enskilt fall. Bedömningen bygger delvis på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Hänsyn tas också till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Kortsiktiga och långsiktiga effekter som påverkar barnet beaktas också.

Sammanfattningsvis har jag som sagt ingen möjlighet att ge något klart och konkret svar på om du kommer att förlora vårdnaden om barnet eller inte. Detta avgörs av rätten eller socialnämnden och det beror till stor del på hur förhållandena ser ut i ert enskilda fall. Däremot görs det noga och grundliga bedömningar för beslut om ensam vårdnad istället för gemensam. Rätten tar dessutom stor hänsyn till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Fortsättningsvis förstår jag en del av din fråga, på så sätt att du undrar kring om du kan rikta ett skadeståndsanspråk mot barnets mamma för kostnaderna om barnet, om det har visat sig att du inte är barnets biologiska far.

Det finns dock inga skadeståndsregler som reglerar just denna typ av förhållande. För att kunna erhålla skadestånd, krävs det att man delvis kan visa att man har lidit en skada (närmast i detta fall, en ekonomisk skada). Dock kan det bli svårt att påvisa en sådan skada om man har samtyckt och aktivt deltagit i en gemensam vårdad, som bland annat innebär att man åtar sig en underhållsskyldighet över barnet. Jag kan tyvärr inte ge något konkret svar på din fråga om skadeståndsanspråk.

Det kan dock tilläggas att du enligt, 2 §, Lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag, med förutsättning att ovannämnda faderskapspresumtion brutits, kan erhålla en rätt till ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som du enligt 7 kap. 2 § 1 stycket punkten 2 FB, utgett till barnet. Av detta följer att du genom denna reglering, enbart kan få ersättning för underhållskostnader, om du har haft gemensam vårdnad över barnet tillsammans med barnets mor och om barnet varaktigt har bott endast hos sin mor. Om detta stämmer in på ditt fall, ska ansökan om ersättningen göras hos länsstyrelsen i det län där målet om faderskapet har handlagts, se 5 §.

Behöver du fortsatt rådgivning, en mer omfattande utredning eller hjälp med att upprätta ett eventuellt skadeståndsanspråk, är du varmt välkommen att boka en tid hos en av Lawlines erfarna jurister, som är specialiserad på skadeståndsfrågor. Detta gör du genom att klicka här.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”