Vårdnad samt umgänge och umgängesstöd.

2016-01-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
En mamma som fråntas rätten för umgänge med sin barn utan kontaktpersons närvaro.Hur går hon tillväga för att återfå rätten för delad vårdnad?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När man pratar om umgänge och vårdnad så måste man ha klart för sig att vårdnad och umgänge inte nödvändigtvis är samma sak. Juridiskt sett skiljer man på vårdnad, boende och umgänge. Det innebär bland annat att man exempelvis i regel har rätt till umgänge med sitt barn även om man inte har vårdnaden om barnet och liknande. Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB). Enligt 6:2 a FB är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Jag börjar med att förklara huvuddragen i reglerna om umgänge. Enligt 6:15 FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten kan på talan av förälder som vill umgås med barnet besluta om umgänge mellan förälder och barnet, 6:15 a FB. Jag tolkar det du anger som att mamman inte får umgås med sitt barn utan kontaktperson. Jag antar att du då menar det som enligt FB kallas för umgängesstöd. Enligt 6:15 c FB får rätten, när den beslutar om umgänge, samtidigt besluta att en person som utses av socialnämnden (även kallad kontaktperson) ska medverka vid umgänget. Ett sådant beslut tas med hänsyn till barnets behov och inte föräldrarnas. Det är alltså barnets intresse som är avgörande för huruvida umgängesstöd ska beslutas om eller inte. Ett beslut om umgängesstöd är en del av beslutet om umgänge och för att få en ändring av umgängesstödet krävs det att en talan väcks om ändring av umgänget. Talan om ändring av umgänget väcks på samma sätt som jag beskrivit ovan enligt 6:15 a FB, dvs på samma sätt som när det gäller att väcka talan om att man vill ha umgänge.

När det gäller frågan om vårdnad, vilket som jag tidigare beskrivit inte krävs för umgänge, så tolkar jag det som att den andra föräldern har ensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna vill få ändring av vårdnaden ska rätten efter talan om detta enligt 6:5 FB besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Precis som jag tidigare nämnt är det enligt 6:2 a FB barnets bästa som är avgörande för alla beslut om vårdnad.

Hoppas att du fick lite mer klarhet i situationen.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86869)