Vårdnad och underhåll

2021-07-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Är separerad och har en 20-månaders dotter med mitt ex och vi har delad vårdnad. Är dessutom oplanerat gravid med ett till barn (samma pappa). Han vill inte veta av barnet i min mage men vill fortsatt ha vår dotter på deltid. Han vill alltså endast vara delaktig i en av våra två biologiska barn som kommer att bo och leva ihop hos mig. Jag ser att det blir skadligt för båda barnen att bara ena barnet får bo och umgås med sin pappa. Jag undrar vilka rättigheter och skyldigheter han respektive jag har? Kan ha fortsätta ha delad vårdnad om det ena men inte båda barnen? Har han inga skyldigheter i detta? Tacksam för vägledning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har vårdnad om barnet?

Bestämmelser om vårdnad finns i 6 kap. Föräldrabalk (1949:381) (FB). Den inledande bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB stadgar att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2, 2a §§).

Enligt 3 § står barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för en förälder som inte är vårdnadshavare att utöva vårdnad över barnet. Om någon önskar göra ändring i vårdnaden, t.ex. avsäga sig vårdnaden finns bestämmelsen om detta i 6 kap. 5 § FB.

Vilka skyldigheter har en förälder som inte är vårdnadshavare?

Enligt 7 kap. 1 § FB skall föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i enlighet med 7 kap. 2 § FB, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Detta innebär att barnets far har en skyldighet att försörja barnet även om han inte är vårdnadshavare.

Kan ni fortsätta ha delad vårdnad om det ena men inte det andra barnet?

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem (6 kap. 2 § FB). Det saknas möjligheter att påtvinga ena föräldern vårdnad om ett barn mot sin vilja. När ena föräldern inte vill medverka i barnets liv är det sannolikt att ensam vårdnad utdöms beträffande vårdnaden av det barnet. Föräldern har dock ändock skyldighet att ekonomiskt försörjer barnet genom att betala underhållsbidrag.

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska dock barnets bästa vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Om du skulle uppleva det som att det vore skadligt för barnens utveckling att fadern endast har kontakt med ena barnet går det att väcka talan om ensam vårdnad för båda barnen med hänvisning till barnets bästa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)