Vårdnad och umgängesfrågor när ett barn föds utanför äktenskapet

2020-10-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo fick veta att vi väntade barn. Jag sålde min lägenhet och vi köpte ett radhus. Veckan efter jag sålt min lägenhet gör han slut och flyttar hem till sin mamma. Ha säger att han vet att han sviker både mig och barnet och att vi blir bostadslösa m.m (detta i v 9) . Han har sedan bott hos sin mamma och inte visat något engagemang eller intresse alls. Han utsätter mig för stor press genom elaka anklagelser och meddelanden från honom och hans familj. NU kräver han att få delad vårdnad och rätt till umgänge samt att bestämma barnets namn. Jag är i vecka 16 och barnet är inte ens fött. Jag är livrädd för vad som kommer hända och hur långt han kommer dra detta. Hur ska jag gå tillväga? Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över pappans rättigheter till eventuell vårdnad och umgänge samt bestämmanderätt rörande barnets namn, trots att ni varken är gifta eller samboende.

Faderskap

Föds ett barn inom äktenskapet presumeras det att maken är far till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). I annat fall fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Bekräftelsen får göras även före barnets födelse (1 kap. 4 § föräldrabalken). Genom att utföra en genetisk undersökning på en man kan man även genom dom fastställa faderskapet (1 kap. 5 § föräldrabalken).

Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet, en fastställelse av faderskap kommer därför att behöva ske. (2 kap. 1 § föräldrabalken).

Vårdnadshavare

Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets grundläggande rättigheter som omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 1,2 §§ föräldrabalken). Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i mer ingripande frågor som rör barnets personliga angelägenheter, till exempel vart barnet ska bo eller val av skola (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vid gemensam vårdnad beslutar vårdnadshavarna om frågorna tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken).

Om inte föräldrarna är gifta med varandra blir modern ensam vårdnadshavare (6 kap. 3 § föräldrabalken). När faderskapet är fastställt kan båda föräldrarna bli vårdnadshavare. Vill enbart fadern få gemensam vårdnad och ni inte är överens i frågan, måste han själv vända sig till domstol för att få vårdnaden ändrad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Gemensam vårdnad kan ges mot den ena förälderns vilja om exempelvis fadern önskar gemensam vårdnad men modern motsätter sig detta utan något godtagbart skäl. Det finns ingen presumtion för gemensam vårdnad, men fungerar barnets tillvaro på ett rimligt sätt är domstolens utgångspunkt i många fall att vårdnaden ska vara gemensam. I vissa fall kan föräldrarna komma överens om en lösning som innebär ensam vårdnad men att den andra föräldern genom en fullmakt får samma insyn i till exempel skola och sjukvård som vårdnadshavaren.

Vårdnadsfrågan avgörs utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a föräldrabalken). Vid domstolens ställningstagande av vårdnadsfrågan tittar man bland annat på föräldrars lämplighet, föräldrars samarbetsförmåga, risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för våld m.m. En förälder kan anses uppfylla alla krav på att vara en vårdnadshavare men att det brister rörande samarbetsförmågan föräldrarna mellan. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Föräldrarna behöver självklart inte alltid vara överens, men de ska inte ha så pass stora problem att reda ut sina delade meningar att barnet påverkas negativt (6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken)

Umgänge

En nära och god kontakt med båda sina föräldrar anses förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänget kan bestämmas antingen av rätten på talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn eller av föräldrarna tillsammans i ett avtal om någon eller båda har vårdnaden (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Barnets namn

Det är vårdnadshavaren som ansöker om barnets namn hos Skatteverket inom tre månader från barnets födelse. Detta innebär att har föräldrarna gemensam vårdnad måste båda ansöka om barnets namn. Ansöker man inte om barnets efternamn inom tre månader från födseln får barnet samma efternamn som föräldern som födde barnet har.

Situationen i ditt fall

När det är fastställt att din före detta sambo är far till barnet har han rätt att ansöka om gemensam vårdnad och umgänge med barnet. Finner rätten inte att pappan är olämplig som vårdnadshavare eller att vårdnaden inte kan vara gemensam på grund av exempelvis grova samarbetssvårigheter kommer ni båda att få vårdnaden om barnet. Ni bestämmer då gemensamt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, till exempel val av skola och boende. Även om pappan inte får vårdnaden kan han ansöka om och få rätt till umgänge. Båda vårdnadshavarna måste ansöka om barnets namn vid gemensam vårdnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (831)
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?
2021-04-29 Tvister vid delad vårdnad

Alla besvarade frågor (92029)