Vårdnad och umgänge med barn

Dottern på 9 år har inte haft kontakt med sin biologiska far sedan hon var 6 månader och jag har ensamvårdnad. Biologiska pappan började smått ta upp kontakten för 2 år sedan. Han har sedan dess träffat henne 3 gånger. Nu har jag sagt att detta inte är till min dotters bästa då han gång på gång lovar att han ska höra av sig och träffa henne oftare men inte gör detta.

Nu har han hotat med att gå till tingsrätten för att söka delad vårdnad och umgänge med dottern. (Vilket jag inte är helt emot angående umgänge) dock så har han en bakgrund som gör att han har dom på sig om intag av narkotika etc. Hur stor är chansen att han får igenom de kraven om han går till en domstol? Kan domstolen begära drogtester och kan dem begära att han inte får vara ensam med dottern? Hon känner inte honom och det vore fruktansvärt om hon blev tvingad till någonting sådant.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina frågor rör vårdnad och umgänge med barn vilket regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför främst baseras på denna reglering.

Inledningsvis kan konstateras att barnets bästa ska vara vägledande för domstolen när det gäller beslut om vårdnad, umgänge och bostad. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska särskild hänsyn tas till om det finns en risk att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller risk för att barnet förs bort eller på annat vis far illa. Vidare ska särskild vikt läggas vid barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § FB).

Vem får vårdnaden om ett barn?
Om din dotters pappa vänder sig till tingsrätten och inleder en vårdnads- och umgängestvist med ett yrkande om att du och han ska ha gemensam vårdnad ska domstolen besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller om vårdnaden ska tilldelas en förälder ensam. Vid bedömningen av hur vårdnaden ska se ut ska domstolen fästa särskild vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga kring frågor som rör barnet. Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad av barnet mot den ena förälderns vilja om det bedöms vara bäst för barnet. Domstolen kan dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § FB).

När och hur beslutar domstol om umgänge mellan ett barn och dess förälder?
På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge (6 kap. 15 a §).

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder den inte bor med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att umgänget blir av (6 kap. 15 § FB). Du uttrycker en samarbetsvilja till umgänge vilket är önskvärt. Jag uppfattar dock att du även känner en oro kring att din dotter ska umgås med sin pappa. Utöver hänsynen till barnets bästa ska domstolen även beakta kontinuitetsprincipen. Denna innebär att domstolen ska beakta barnets behov av trygghet samt stabilitet och därför inte göra för drastiska förändringar i barnets livssituation.

I praxis är det väldigt vanligt att umgänget sker genom upptrappning. Jag bedömer att det är troligt att så även skulle ske för din dotter, eftersom hon inte har träffat sin pappa regelbundet på flera år.

Kan domstol besluta att en umgängesförälder lämnar drogtester?
Domstolen kan inte begära att din dotters pappa lämnar drogtester inför umgänge med dottern då detta strider mot grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp (Se JO-beslut). Däremot har du som vårdnadshavare ett ansvar att inte lämna över din dotter till hennes pappa om du misstänker att han är drogpåverkad (6 kap. 2 § FB). Domstolen kommer väga in om din dotters pappa missbrukar droger men ett missbruk utesluter inte automatiskt att din dotters vårdnad tillfaller hennes pappa eller att hon ska ha ett umgänge med pappan.

Kan domstol besluta att umgänge sker tillsammans med någon?
Domstolen kan besluta att umgängena mellan din dotter och hennes pappa ska ske i sällskap av umgängesstöd om din dotter har behov av det. Umgängesstöd ges genom att en person, som är utsedd av socialnämnden deltar vid umgängena. Beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid och alltså inte permanent (6 kap. 15 c § FB). Omständigheter som kan göra att domstolen bedömer att din dotter har behov av umgängesstöd är t.ex. om hon känner oro inför umgänget med sin pappa eller om pappans omsorgsförmåga är bristande på något sätt.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det väldigt svårt för mig att bedöma huruvida din dotters pappa skulle kunna nå framgång med sin önskan om gemensam vårdnad och ökat umgänge. Vägledande är, som ovan nämnt, barnets bästa. Domstolen kommer därför göra en avvägning och fatta ett beslut med hänsyn både till att er dotter inte ska fara illa men också hennes behov av kontakt med båda föräldrarna. Samtidigt är det många olika saker som väger in och påverkar domstolens beslut.

Hoppas du känner att du fick lite klarhet!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000