Vårdnad och umgänge

2020-12-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej jag blev dömd för grov kvinnofridskränkning och grovt olaga hot och fick fängelse 2år.Jag blev av med vårdnaden på mina 2barn när dom var i spädbarns åldern.Jag har inte fått ha någon kontakt med mina barn på snart över 6år och jag har inte en blekaste aning om hur mina barn ser ut och har inte ens fått höra barnens första ord.Modern till barnen vägrar ha någon kontakt med mig och hon gör allt för att hindra mig även skaffat sig skyddat boende och skyddad identitet och gått till överdrift för att hindra mig från att på något sätt kunna ha kontakt med mina barn.Modern till barnen är en ondskefull människa av det värsta tyranniska slaget i Sveriges historia.Hur går jag till väga för att få kontakt med mina barn då 6år har gått och vi har absolut ingen kontakt, sist jag såg mina barn var dom cirka 2år gamla och idag så går dom på förskola.Mvh en traumatiserad pappa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa:

Först och främst så ska alla beslut som rör barnen utgå från barnets bästa, vilket fastställs i föräldrabalken och Barnkonventionen. Principen om barnets bästa är vägledande för domstolen vid beslut om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden. Den som har vårdnaden ska vidare se till att barnets personliga behov blir tillgodosedda 6 kap 2 st. 2 FB.

Principen om barnets bästa kommer till uttryck i 6 kap 2 a§ FB. I bestämmelsen anges att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet utgår särskilt från

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa ochbarnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna

Vidare ska även barnets vilja tas i beaktning.

Vårdnad

Svaret på din fråga regleras i 6 kap 5 § FB, där framgår att om barnet står under vårdnad av en av föräldrarna och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid ändring av vårdnaden ska domstolen fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Frågor om ändringen i vården prövas på talan av en av föräldrarna. Du ska alltså kunna väcka talan i domstol och uppge att du vill få ändring i vårdnaden.

Umgänge

Du som förälder behöver dock inte ha vården för att kunna träffa dina barn. Av 6 kap 15 § framgår att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Här måste det även särskilt uppmärksammas att umgänget i första hand är till för barnets skull, och inte föräldrarna. Tanken är att barnet ska ha rätt till en nära och god kontakt med den förälder som det inte bor med. Det handlar alltså om barnets behov av umgänge och inte om föräldrarnas rättighet att få träffa sina barn. Om det saknas anledning att tro att barnet riskerar att fara illa, är utgångspunkten att umgänge med den andra föräldern är förenligt med barnets bästa och ska medges.

På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden enligt 6 kap 15 a FB. Frågor om vårdnad boende eller umgänge tas upp av rätten i den ord där barnet har sitt hemvist enligt 6 kap 17 § FB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91196)