Vårdnad, boende och umgänge

Vad har en papa för rättigheter vid en separation från sin sambo och de har en bebis på 8 veckor?

Mamman ammar.

De har gemensam vårdnad. Barnet är skrivet på pappans adress.

Mamman packade ner alla sina och bebisens kläder och hämtades upp av sin mamma när pappan var på arbetet utan att pappan hade vetskap om det och inte kommit överens om det heller.

Mamman vistas nu 20 mil bort.

Pappan kontaktade familjerätten i kommunen men fick bara till svar att det var bara att gilla läget

och att han skulle passa på att vila den här tiden mamman ammar.

Han fick till slut till ett möte på kommunen där det träffades ett muntligt avtal att han ska åka och besöka barnet 2 ggr/vecka och mamman ska åka 1ggr/vecka.

Detta skulle gälla så länge mamman ammar. Men nu vägrar mamman att åka, hon försöker också att sätta

käppar i hjulet så det blir besvärligt de dagar pappan ska komma på besök.

Fråga: Är det rimligt att pappan ska behöva åka 40 mil 2 ggr i veckan för att träffa sin nyfödda dotter några timmar?

Kan mamman vägra sin del av det muntliga avtalet?

Kan pappan kräva ett skrifligt avtal på detta då mamman inte är beredd att samarbeta?

Pappan vill ju inget hellre än att ta del av sin dotter mer än några timmar åt gången, han vill ju helst träffa henne oftare och vara mer delaktig.

Han är också rädd för att om hon vistas så långt bort att det ska vändas emot honom när det är dags för växelvis boende.

Pappan vill ju helst sköta detta själv men upplever att han bara blir motarbetad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Slutsats.

Huvudregeln i svensk rätt när det gäller barns vårdnad, boende och umgänge säger att barnets bästa alltid skall vara avgörande för alla beslut som rör barnet. Extra vikt fästs vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Du skriver att ni har gemensam vårdnad om barnet. När mamman flyttar till en annan stad och tar med sig barnet utan din vetskap fattar hon ett beslut som hon ej har rätt att fatta ensam. Barnets bästa är det enda som kan rättfärdiga mammans beslut.

Vad gäller avtal om boende och umgänge så finns det ett krav på skriftlighet vilket i ditt fall ej är uppfyllt.

Vad gäller umgänge med barnet och det faktum att det är 20 mil till barnets vistelseort så kan man inte stoppa den ena föräldern från att flytta, däremot ska den andra föräldern i skälig omfattning vara med och bidra till resekostnaderna.

Jag tycker att det verkar som om mamman har begått flera handlingar i strid med föräldrabalken. Det kan vara så att socialtjänst anser att barnets bästa just under amningen är att vara nära mamman men det innebär inte att mamman kan hindra pappan från att ha umgänge med sitt barn.

Detta kallas umgängessabotage och skall dokumenteras för att kunna användas som bevis i en framtida domstolsprövning. Även alla åtgärder pappan genomför för att ha kontakt med sitt barn bör dokumenteras. Du bör påtala detta för socialtjänsten och om du ej får gehör skulle jag driva frågan vidare genom att stämma in till tingsrätt.

Vill du ha hjälp att fortsättningsvis driva frågan rekomenderar jag dig att boka en tid med vår samarbetspartner Familjens jurist via denna länk http://lawline.se/boka

Utredning.

Barnets bästa
Din fråga rör barn vårdnad boende och umgänge. Den viktigaste huvudregeln inom svensk rätt på området säger att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av föräldrabalken 6 kapitlet 2 §. Umgänge med båda föräldrarna är därmed en huvudregel i sig.

Vårdnad
Vid gemensam vårdnad ska ni gemensamt fatta beslut som rör vårdnaden och olika typer av juridiska beslut som rör barnet. Vid beslut av ingripande karaktär som t.ex boendefrågan kan detta inte fattas av enbart en förälder om det inte är så att barnets bästa uppenbarligen kräver det. Vid en flytt så skall båda föräldrarnas underskrift finnas på anmälan som skickas till skatteverket. Görs inte detta kan anmälan bli fördröjd.

Vill du få en ändring i vårdnadsfrågan så kan du alltid gå till tingsrätt och få frågan prövad. Detta följer av föräldrabalken.

Boende
Eftersom barnet står under gemensam vårdnad kan tingsrätt på talan av en av föräldrarna eller båda besluta vart barnet skall bo. Avgörandet är vad som är bäst för barnet. Det innebär att växelvist boende kräver att föräldrarna har en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Ett barn skall inte tvingas byta mellan olika förskolor etc.

Föräldrar kan avtala om barnets boende men då krävs att det är skriftligt och att avtalet godkänns av socialtjänsten.

Hade det varit så att mamman haft ensam vårdnad så hade det varit svårt att tvinga henne att flytta t.ex inom en viss milsradie från dig. Det finns varken lagstöd eller praxis stöd som tyder på att detta är möjligt. Däremot kan det beroende på förutsättningarna vara så att mamman kan vara skyldig att i skälig utsträckning bidra till dina resekostnader. Mer om detta nedan.

Umgänge.

Inledningsvis skall nämnas att umgängesrätten är en rättighet för barnet och inte för föräldrarna. Däremot har båda föräldrarna en skyldighet att se till barnets bästa vilket vanligtvis innebär umgänge med båda föräldrarna. Oavsett hur det ligger till med boende har båda föräldrarna vanligtvis möjlighet till umgänge såvida inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att barnet råkar illa ut genom umgänge med föräldern det inte bor med. Föräldrar får avtala vad gäller umgänget och detta avtal skall vara skriftligt och det skall godkännas av socialtjänsten. Detta framgår av Föräldrabalken 6 kap 15 a §.

Mamman har i detta fall ett särskilt stort ansvar och en skyldighet att se till att barnet får träffa sin pappa. Om hon utan anledning försöker hindra eller försvåra barnets kontakt med sin pappa kallas det umgänges sabotage. Detta är något som domstol ser mycket allvarligt på vid en senare domstolsprövning. Därför är det väldigt viktigt att noga dokumentera alla bevis som talar för att mamman beter sig på detta sätt.

Är det så att barnet bor med den ena föräldern skall denne förälder ta del av den andres kostnader för resor. Detta skall ske efter vad som anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och andra omständigheter.

Fördelningen av resekostnader är relativt komplicerad att räkna ut. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa er med detta.

Vänliga hälsningar

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000