Vårdnad avseende sambos barn

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har ett barn tillsammans och min sambo har en son sen tidigare. Hon har haft ensam vårdnad från början och barnet har inte bott med pappan sen han var ca ett halvår gammal. I det fall det skulle hända någonting med min sambo t ex bortgång så har vi funderingar kring hur vårdnaden blir för sonen. Vi är inte gifta men bor stadigvarande tillsammans och båda har en uppfostrande roll för båda barnen. Sonen har stark anknytning till staden där vi bor med vänner och min sambos familj. Han träffar sin pappa väldigt sporadiskt några korta stunder per år.Finns det en risk att pappan då får vårdnaden och sonen behöver flytta iväg från sitt syskon och familj vid ett sådant tillfälle?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.


Vårdnaden om din sambos barn

Först och främst ska det konstateras att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6:2a FB).

Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6:9 FB)

Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt (6:10a FB). Om barnet har nått en tillräcklig mognad och motsätter sig att den tilltänkta personen förordnas som vårdnadshavare, kan det inte anses lämpligt att förordna honom eller henne.

Svar på din fråga

Vid en eventuell bortgång av en förälder som har ensam vårdnad ska rätten bestämma vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Den efterlevande föräldern har då möjlighet att ansöka om vårdnaden. Det innebär dock inte att denne ska få vårdnaden per automatik.

Rätten kan istället utse en eller två särskild förordnade vårdnadshavare om det skulle vara lämpligare än den efterlevande föräldern. Om den avlidna föräldern som hade ensam vårdnaden har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska personen förordnas om det inte är olämpligt. Om barnet har nått en tillräcklig mognad kan barnet motsätta sig detta beslut och då kan personen inte anses vara lämpligt. Detta eftersom alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska beakta barnets bästa.

Av din fråga verkar det som att du har haft en stor roll i barnets liv. Dessutom har barnet en stark anknytning till staden där ni bor. Det skulle kunna vara ett argument som talar för att vårdnaden lämpligen bör tillfalla dig. Det allra viktigaste är att man ska ta hänsyn till barnets bästa vid alla frågor som berör barnet.

Ett annat alternativ som skulle kunna vara av intresse är att adoptera barnet. Adoption av en sambos barn skulle innebära att barnet anses som sambornas gemensamma barn (4:21 FB). Barnet skulle då stå under både din och din sambos vårdnad (4:22 FB). Du kan läsa mer om reglerna om adoption i 4:e kapitlet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93151)