Värdering av aktier och fonder vid arvsskifte

2017-10-28 i Arvsskifte
FRÅGA
I samband med ett arvskifte tillskiftas en person fonder o aktier. Ska den reavinstskatt som ska betalas vid en försäljning avräknas från boets behållning vid skiftet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvsskifte är ett avtal mellan dödsbodelägare om hur tillgångarna i ett dödsbo ska fördelas. Om delägarna är överens kan de skifta boet efter delägarnas egna värdering av tillgångarna. Även om det finns värderingar av tillgångarna i bouppteckningen finns det alltså inget som binder delägarna till att värdera tillgångarna på samma sätt som i bouppteckningen. Dödsbodelägare får därmed värdera aktier och fonder med eller utan beaktande av skatten som uppstår vid försäljning av delägarrätterna.

Kommer dödsbodelägarna inte överens om skiftet kan var och en av delägarna ansöka om skiftesman hos tingsrätten, enligt 23:5 ärvdabalken. Skiftesmannen har i sin tur inga lagstadgade värderingsregler, utan ska i möjligaste mån se till att parterna kommer överens och att resultatet av skiftet blir rättvist. När parterna inte är överens om värdering är utgångspunkten att skiftesmannen ska värdera tillgången efter verkligt värde, dvs marknadsvärde. Det är dock möjligt att värdera tillgångar på annat sätt i enskilda fall. I NJA 2015 s 558 uttalade också Högsta domstolen att skiftesman får ta hänsyn till reavinstskatt som uppstår vid försäljning av aktier. Skiftesman får alltså ta hänsyn till reavinstskatt vid försäljning av aktier, men är inte tvungen till det. Detsamma måste även gälla fonder.

Det går alltså inte att svara på om reavinstskatt ska dras av vid värdering av aktier och fonder i ett dödsbo, eftersom det är dödsbodelägarna eller i vissa fall skiftesmän som avgör hur tillgångarna i boet ska värderas. Däremot står det klart att parter och skiftesmän får ta hänsyn till reavinstskatt vid värdering av aktier i ett dödsbo. Eftersom skatten måste betalas för att realisera tillgången är det oftast en rättvis lösning att beakta reavinstskatten för aktier och fonder vid arvsskifte.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (665)
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?

Alla besvarade frågor (95785)