Värdering av aktier och fonder vid arvsskifte

I samband med ett arvskifte tillskiftas en person fonder o aktier. Ska den reavinstskatt som ska betalas vid en försäljning avräknas från boets behållning vid skiftet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvsskifte är ett avtal mellan dödsbodelägare om hur tillgångarna i ett dödsbo ska fördelas. Om delägarna är överens kan de skifta boet efter delägarnas egna värdering av tillgångarna. Även om det finns värderingar av tillgångarna i bouppteckningen finns det alltså inget som binder delägarna till att värdera tillgångarna på samma sätt som i bouppteckningen. Dödsbodelägare får därmed värdera aktier och fonder med eller utan beaktande av skatten som uppstår vid försäljning av delägarrätterna.

Kommer dödsbodelägarna inte överens om skiftet kan var och en av delägarna ansöka om skiftesman hos tingsrätten, enligt 23:5 ärvdabalken. Skiftesmannen har i sin tur inga lagstadgade värderingsregler, utan ska i möjligaste mån se till att parterna kommer överens och att resultatet av skiftet blir rättvist. När parterna inte är överens om värdering är utgångspunkten att skiftesmannen ska värdera tillgången efter verkligt värde, dvs marknadsvärde. Det är dock möjligt att värdera tillgångar på annat sätt i enskilda fall. I NJA 2015 s 558 uttalade också Högsta domstolen att skiftesman får ta hänsyn till reavinstskatt som uppstår vid försäljning av aktier. Skiftesman får alltså ta hänsyn till reavinstskatt vid försäljning av aktier, men är inte tvungen till det. Detsamma måste även gälla fonder.

Det går alltså inte att svara på om reavinstskatt ska dras av vid värdering av aktier och fonder i ett dödsbo, eftersom det är dödsbodelägarna eller i vissa fall skiftesmän som avgör hur tillgångarna i boet ska värderas. Däremot står det klart att parter och skiftesmän får ta hänsyn till reavinstskatt vid värdering av aktier i ett dödsbo. Eftersom skatten måste betalas för att realisera tillgången är det oftast en rättvis lösning att beakta reavinstskatten för aktier och fonder vid arvsskifte.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000