Var regleras inhibition i den nya förvaltningslagen (2017:900)?

2021-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Är inhibition 29§ i det gamla Förvaltningslagen samma som 35§ verkställighet av beslut i det nya Förvaltningslagen? Finns det några praxis gällande 35§ och vart hittar man de? Jag har letat i olika hemsidor men hittar inget. Jag har också letat efter praxis som jag skulle kunna tillämpa i det nya 35§. Tacksam för all information och hjälp jag kan få i frågan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 48 § i förvaltningslagen (2017:900) återfinns regler om inhibition. Av bestämmelsen följer att överinstansen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Bestämmelsen har samma innebörd som motsvarande bestämmelse (§ 29) i 1986 års förvaltningslag (gamla förvaltningslagen). Enligt förarbetena har det dock inte funnits skäl att använda uttrycket inhibition i 2017 års lagtext. Detta eftersom en sådan legaldefinition inte anses underlätta enskildas förståelse för regleringen (prop. 2016/17:180 s. 274).

I förarbeten bakom den nya förvaltningslagen uttrycks det att om ett beslut inte gäller omedelbart och förskjuts verkställbarheten om beslutet överklagas. Verkställbarheten är i sådana fall beroende av att beslutet fått laga kraft. Under sådana förhållanden aktualiseras aldrig frågan om inhibition hos överinstansen (prop. 2016/17:180 s. 274). Det är nödvändigt med en möjlighet att ibland tillfälligt kunna stoppa verkställigheten om det bl.a finns risk för att verkställigheten av beslutet kan medföra skador eller andra negativa effekter för den som påverkas av beslutet, eller effekter som är mycket svåra/rent av omöjliga att reparera i efterhand. (prop. 2016/17:180 s. 274-275).

Vad gäller praxis hänvisar jag dig till RÅ 1996 ref. 24 som anger förutsättningarna för inhibition. Målet förklarar att det som regel bör krävas en relativt hög grad av sannolikhet för att överklagandet ska bifallas.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96587)