Vår dotter led av flera psykiska sjukdomar och tog tunga mediciner vid tillfället då hon upprättade ett testamente. Kan testamentets giltighet därmed angripas?

Hej! Vad tror ni gäller ett testamente som görs under påverkan av Concerta 54+18 mg=72 mg, som är narkotikaklassad medicin?

Vår dotter upprättade ett testamente till sin väninna bara ett år efter vi betalat huset. Vi visste inget, men väninnans föräldrar visste. Vi hade påtalat att huset ska bli endast hennes. Hon hade ADHD, EIPS, medicinerades ff. för bipolär sjukdom med Lamotrigin, fast diagnosen av någon anledning försvunnit, misstankar om autism, men utredning börjades aldrig. Hon avled senare av överdos. Hon höll hemliga för oss sina andra sjukdomar förutom ADHD.

Hon hade mycket andra mediciner också, en del borde inte tas tillsammans: Lamotrigin 325 mg, Escitalopram, Atarax… Hon hade smal uppbyggnad.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB) och då särskilt dess regel om att ett testamente inte ska gälla, om det är upprättat under påverkan av en psykisk störning (se 13:2 ÄB).

Jag förstår det alltså som att ni vill göra gällande att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning och att det därför inte ska gälla. På så sätt skulle istället den vanliga arvsordningen gälla.

För att ni med framgång ska kunna göra gällande att denna regel ska tillämpas krävs alltså att er dotter upprättade testamentet under påverkan av en psykisk störning. Mitt svar kommer därför i det följande att redogöra för vad detta närmare innebär och vad som närmare krävs för att denna regel ska vara tillämplig, samt lite om hur man praktiskt måste gå tillväga för att göra detta gällande.

Jag ska först och främst gå igenom de olika förutsättningarna som måste föreligga för att regeln 13:2 ÄB ska kunna tillämpas.

1. För det första krävs att det ens föreligger ett giltigt testamente. Om testamentet inte är giltigt på grund av något formfel finns det ingen anledning att kika på denna bestämmelse. Ni bör alltså först och främst förvissa er om att testamentet uppfyller formkraven på exempelvis två vittnen samt underskrift (se 10:1-2 ÄB). Ni bör även se uppräkningen i 10:4 ÄB om vilka som inte får vara testamentsvittnen. Dessa är, förutom nära familj, exempelvis personer som själv får del av kvarlåtenskap enligt testamentet, och alltså är "jäviga".

2. För det andra krävs att er dotter vid tillfället för upprättandet av testamentet led av en psykisk störning.

3. För det tredje krävs att denna psykiska störning påverkade, och alltså var anledningen till att hon tillät att testamentet upprättades, alltså på så sätt att den psykiska störningen gjorde att hon inte förstod innebörden av att hon upprättade testamentet ifråga.

Det är punkten två och tre som är lite kluriga och kräver tolkning för att man ska kunna ta reda på om regeln är tillämplig i denna situation. Därför ska jag nu kommentera dessa mer ingående. Det krävs alltså att er dotter var under påverkan av en psykisk störning och att detta inverkade på testamentets upprättande. Med detta menas att er dotter vid det specifika tillfället måste ha varit under påverkan av en psykisk störning som orsakat att hon inte förstått den verkliga innebörden av sitt handlande. Med det sagt räcker det inte att hon under samma tid tog en viss medicin som kunde påverka hennes omdöme. Det krävs något konkret som tyder på att hon inte hade insikt om sitt handlande på grund av en psykisk störning. Det är detta som kan vara svårt att bevisa.

Det är dock självklart inte omöjligt att bevisa. Det man kan göra är att peka på olika omständigheter som gör det sannolikt att hon faktiskt led av en psykisk störning och att detta påverkade upprättandet av testamentet. Ett exempel på sådana omständigheter är att testamentet kanske har ett orimligt innehåll, och kanske till och med går emot eller är oförenligt med vad hon sagt i andra sammanhang. Ett annat exempel är att de två vittnena som ska ha funnits vid upprättandet av testamentet märkte att hon uppenbarligen inte var vid sitt sinnes fulla bruk vid upprättandet. Dessa borde på ett i princip avgörande sätt kunna ha en uppfattning om huruvida er dotter var under påverkan av en psykisk störning eller inte vid upprättandet av testamentet.

Vad som exakt utgör en "psykisk störning" går dock inte att säga. Det är många olika typer av tillstånd som kan omfattas av begreppet. Det viktiga är dock att det handlar om att personen på något sätt saknade insikt och kapacitet till att förstå innebörden av handlingen. Det kan handla om såväl kortvariga som långvariga psykiska störningar. Det viktiga är att den psykiska störningen just hade en påverkan på själva handlingen att upprätta testamentet ifråga. Att er dotter verkade lida av flera psykiska sjukdomar och även verkade vara tungt medicinerad är dock självklart omständigheter som starkt talar för att hon skulle kunna ha varit under påverkan av en psykisk störning. De två testamentsvittnenas vittnesmål, samt andra omständigheter som rör hennes beteende vid tillfället och testamentets eventuella orimlighet bör dock också tala till er fördel för att ni ska vinna framgång med tillämpandet av denna regel.

Med detta sagt, och utifrån vad du beskrivit i din fråga, kan det mycket väl vara så att hon upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning. Ni kan absolut ha en chans att vinna framgång med ett sådant påstående. Kom dock ihåg att det är ni som har bevisbördan, för det som jag redogjort, eftersom det är ni som kommer med påståendet om ogiltighet.

Hur går ni till väga?
Slutligen bör kommenteras hur man går till väga för att göra gällande tillämpningen av denna regel i 13:2 ÄB. För det första gäller att ni måste väcka en klandertalan inom sex månader från det att ni erhöll testamentet genom delgivning (se 14:4-5 ÄB). Om ni inte gör det inom dessa sex månader förlorar ni rätten att klandra testamentet på den grunden att det skulle vara upprättat under påverkan av en psykisk störning.

Klandertalan ska ni enligt 10:9 rättegångsbalken väcka i tingsrätten i den ort där er dotter hade sin hemvist. Med hemvist menas i princip där hon var folkbokförd den första november året innan hon avled (se 10:1 rättegångsbalken).

Om ni funderar på att inleda en klandertalan i domstol rekommenderar jag att ni tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå, eftersom det kan vara till hjälp för att ni till fullo ska kunna ta till vara er rätt i rättsprocessen. Om ni skulle vara intresserade av det kan ni höra av er på min mail precis nedan.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni har några följdfrågor angående mitt svar kan ni maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning