Vår dotter har ingen inkomst och sökte försörjningsstöd men fick avslag med motiveringen att vi kan försörja henne. Är det rimligt?

Hej! Min dotter 44år bor hos oss ( föräldrar med låg pension) hon har 3 barn som bor här 4 dagar i veckan. Hon har ingen inkomst. Hon sökte försörjningsstöd men blev nekad med motiveringen att vi kunde försörja henne och barnen. Det kan dom väl inte begära. Finns det några domar som man kan hänvisa till.?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Därefter kommer jag att gå igenom vart man överklagar om socialnämnden har gett avslag på ens ansökan om bistånd. Avslutningsvis kommer jag att besvara vem som ska överklaga beslutet samt om det finns praxis på området, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (här). Innebörden är att den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Att en person kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd enligt Socialtjänstlagen kan innebära exempelvis att personen själv har a-kassa eller annan ersättning. Det kan även innebära att personens ekonomiska behov kan tillgodoses genom att personen själv har tillgångar alternativt genom anhörigas insatser.

4 kap 1 § 2 st Socialtjänstlagen (här) anger att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket (här) om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Om socialnämnden har gett avslag på ens ansökan om bistånd, vart överklagar man?

Beslut av socialnämnden enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (här) överklagas till allmän förvaltningsdomstol, se 16 kap 3 § Socialtjänstlagen (här). Man kan bara överklaga om det finns ett slutligt beslut, så har personen i din fråga inte fått ett beslut bör hen begära att få det. Ett beslut ska innehålla en motivering, se 32 § Förvaltningslagen (här).

Socialnämndens beslut ska överklagas till förvaltningsrätt. Nästa frågeställning blir vilken förvaltningsrätt man ska överklaga till. Av 14 § 2 st Lag om allmänna förvaltningsdomstolar (här) framgår att ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Vem ska överklaga beslutet, och finns det praxis angående vuxna som bor hemma?

Eftersom det är din dotter som fått avslag på ansökan om bistånd är det hon som får överklaga beslutet. Praxis som kan vara relevant är RÅ 1997 ref. 79 I-III, som dock berör ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar. I dessa fall kom Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) fram till att Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) (numera 4 kap 1 § Socialtjänstlagen) till eget boende först om bostadsbytet varit nödvändigt för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000