FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen04/07/2018

Var begär man att få ut en förundersökning innan rättegången?

Hej! Jag undrar om och var man kan begära att få ut en FUP innan rättegången varit?

Vänligen /Katja

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen (TF). Reglerna om upprättande av förundersökningsprotokoll finns i rättegångsbalken (RB).

Förundersökningsprotokollet är en offentlig handling

Ett förundersökningsprotokoll är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten (2 kap. 7 § TF). Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar (2 kap. 1 § TF)

Detta innebär att du inte kan begära ut en förundersökning medan den pågår, då omfattas den av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du dock begära att ta del av den.

Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polisen eller domstolen

När det utförs en förundersökning ska det föras ett protokoll över det som förekommit och är av betydelse för utredningen, det s.k. förundersökningsprotokollet (23 kap. 21 § RB). Om det är polisen som upprättat förundersökningsprotokollet kan du begära ut det hos polisen när det slutexpedierats.

Ett annat alternativ är att du begär ut förundersökningsprotokollet från domstolen. I samband med att åtalet lämnas in till domstolen ska åklagaren även lämna in förundersökningsprotokollet (45 kap. 7 § RB). När åklagaren lämnar handlingen det till domstolen anses den som inkommen och du kan begära att ta del av den.

Kortfattat kan du begära att ta del av förundersökningsprotokollet när det antingen är slutexpedierat hos den myndighet som upprättat det (t.ex. polisen) eller så kan du begära att ta del av det när det inkommit till domstolen. Förundersökningsprotokollet ska lämnas in i samband med att åtalet lämnas till domstolen.

Jag vill tipsa dig om att både polisen och Sveriges domstolar har bra information på sina hemsidor om hur du begär ut handlingar!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare