Vägrar umgänge

2016-12-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om en förälder med ensam vårdnad vägrar den andra föräldern umgänge utan någon grund, utan av endast personligt agg mot den andra föräldern, vad kan den föräldern som inte har vårdnaden göra då? hur ska man gå till väga?Hur ska jag göra för att vi ska ha gemensam vårdnad? Och när den ena föräldern bryter löften angående umgänge och vi inte har det skriftligt, vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan det konstateras att umgänge med barnet inte är en rätt för föräldern, utan en rätt för barnet, något som stadgas i Föräldrabalken, 6 kap 15 §. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut i frågor som rör barnet, 6:2 a § FB.

Det anses dock vara allmänt vedertaget att det bästa för barnet är att ha en god kontakt med båda föräldrarna, om det inte kan anses vara skadligt för barnet. Som ensam vårdnadshavare har man ett stort ansvar för att se till barnets utveckling och trivsel. När den andre föräldern som inte har vårdnad, således vill ha umgänge med barnet, anses det vara positivt och utvecklande för barnet att ha en god kontakt med denne föräldern. Den som har ensam vårdnad är således ansvarig för att se till att en sådan kontakt är möjlig - umgängessabotage är alltså extremt allvarligt då det inte kan anses vara barnets bästa. En förälder som motsätter sig umgänge med den andre föräldern utan godtagbara skäl riskerar att i förlängningen förlora vårdnaden om barnet.

En förälder som inte har ett fungerande umgänge med sitt barn på grund av att den andre föräldern motsätter det, bör i första hand försöka ändra den andre förälderns inställning, något som bäst sker genom samarbetssamtal hos socialtjänsten (se 6:18 FB). Om inte detta hjälper, bör föräldern rådgöra med en advokat för att komma fram till om det är bättre att gå den rättsliga vägen och således vända sig till domstol för ett avgörande.

Om du istället vill ha gemensam vårdnad, kan du gå till domstol och yrka på detta enligt 6:5 FB. I en sådan prövning, ska domstolen komma fram till vad som är bäst för barnet. Som nämnts ovan, ses det som viktigt för barnet att ha god kontakt med båda föräldrarna, och gemensam vårdnad är att föredra i många situationer - om det inte föreligger extrema samarbetssvårigheter. Ifall ni som föräldrar, kan lösa era problem sinsemellan för att sedan samarbeta angående barnet, är gemensam vårdnad aktuell. Men ifall samarbetssvårigheterna är så stora, främst på grund av den föräldern som just nu har ensam vårdnad, så kan det bli tal om vårdnadsöverflytt till dig - om det visar sig att du bättre kommer främja umgänget mellan barnet och den andre föräldern.

Ett löfte föräldrarna sinsemellan, har inte samma rättsverkan som en dom eller ett avtal godkänt av socialnämnden. Med hjälp av sådana rättshandlingar kan man nämligen kräva verkställighet, det vill säga kräva att det man avtalat om ska efterföljas, ifall den andre föräldern inte följer avtalet. Regler om verkställighet finns i 21 kap Föräldrabalken.

Ifall den andre föräldern inte följer avtalet, bör du i första hand ta kontakt med denne och uppmana den att följa avtalet eller domen. I andra hand kan du vända dig till domstol och begära verkställighet, vilket kan leda till att domstolen beslutar att föräldern, vid vite, förpliktigas att följa domen. Men som sagt, krävs dom eller avtal och således kan ett muntligt löfte er sinsemellan inte ligga till grund för verkställighet.

Hoppas det var svar på din fråga och lycka till! Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86831)