Vägra betala efter fel hos tjänst?

FRÅGA
HejJag driver ett städföretag och utförde i veckan som gick en flyttstädning åt en kund. Städningen fick vid besiktningen anmärkningar. Jag har erbjudit mig att åtgärda bristerna, givetvis utan extra kostnad, i god tid innan den siste i månaden. Men kunden vill inte att jag ska åtgärda bristerna och vill inte betala, hon tänker ta in ett annat bolag istället säger hon. Vilken rätt har jag att få betalt i det här fallet? Kunden har via mejl (vi har all kommunikation på mejl och sms) meddelat att hon bestrider fakturan, att hon kan tänka sig förlikning, och att jag i och med detta inte har rätt att gå vidare med att driva in betalningen från henne. Fakturan har ju inte förfallit än men stämmer det att jag inte kan gå vidare efter förfallodag och kräva in betalning via inkasso eller kronofogden? Har jag brustit på något sätt här? Städningen blev inte godkänd så i den delen har jag brustit men det ingår i avtalet att åtgärda eventuella brister och jag har erbjudit mig att göra detta direkt när jag fick veta att det finns anmärkningar. Jag tycker jag gjort allt jag kan för att lösa situationen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt kortfattade svar är att du som näringsidkare har rätt att få betalt för det arbete du utfört, samt eventuellt beroende på omständigheterna rätt till ersättning för annat arbete som gått förlorad på grund av detta avtal. Jag kommer nedan att redogöra vad jag grundar mitt svar på.

Regler gällande tjänster som utförs av näringsidkare till konsumenter återfinns i konsumenttjänstlagen (KTjL).

Vad gäller vid fel hos tjänsten?

Vid utförandet ska tjänsten anses felaktig om, 9 § KTjL;

1. Arbetet inte utförts fackmässigt,
2. näringsidkaren brustit i den omsorg som kan krävas för att tillgodose beställarens intressen oberoende om vem som orsakat bristen, eller om
3. arbetet inte uppnår de krav som avtalats.

Om tjänsten är felaktigt utförd har köparen rätt att hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet, 16 § KTjL. För att få göra någon av ovan nämnda påföljder gällande krävs det att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid, som är inom två månader men innan tre år, 17 § KTjL.

Vad blir påföljden för fel hos tjänsten?

Konsumenten har möjlighet att hålla inne betalning för tjänsten till den del som behövs för att säkerställa sitt krav på att felet avhjälps, 19 § KTjL. Detta innebär inte att näringsidkaren inte får betalt för tjänsten, och inte heller är detta ett prisavdrag, utan endast en form av säkerhet att näringsidkaren avhjälper felet.

Vidare har konsumenten rätt att begära att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet, 20 § KTjL.

Om felet inte skulle avhjälpas av näringsidkaren har konsumenten i detta fall rätt att göra avdrag på priset, 21 § första stycket KTjL. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt, om prisavdraget på detta beräknat sätt blir oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet har för konsumenten, ska prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten, 22 § KTjL.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten häva avtalet, 21 § andra stycket KTjL. Detta innebär att om tjänstens huvudsakliga syfte har utförts fel och det inte finns utrymme att avhjälpa felet, får konsumenten häva avtalet i den mening att konsumenten inte behöver betala.

Vad blir påföljden om konsumenten avbeställer tjänsten innan den slutförts?

Om konsumenten avbeställer tjänsten innan den fullt utförts har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningens storlek i detta fall ska motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts, 42 § första stycket KTjL.

Om näringsidkaren har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget har näringsidkaren i detta fall vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt. Däremot förutsätts det att konsumentens syfte med tjänsten inte har blivit förfelat på grund av att föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida, alltså att det rör sig om en tjänst som inte går att avhjälpa. Dessutom får inte ersättningen överstiga förlusten till följd av avbeställningen, 42 § andra stycket KTjL.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga är min bedömning att du som näringsidkare i första hand har rätt att avhjälpa felet, då det finns utrymme för det. I andra hand är min bedömning att du ska få betalt för det arbete som du utfört, och eventuellt även ersättning för det arbete som du underlåtit att ta på dig eller att du inrättat dig efter att slutföra uppdraget.

I min bedömning har inte köparen haft rätt att häva avtalet, eftersom du som näringsidkare har rätt att avhjälpa felet om det inte medför olägenhet för köparen och att felet går att avhjälpa, dessutom har inte konsumenten något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. I detta fall rör det sig om en avbeställning och därmed har du fortfarande rätt att få fullt betalt för det arbete du utfört, att du som näringsidkare inte har rätt att gå vidare med att driva in betalningen är därmed felaktigt. Slutligen är mitt råd att kräva full betalning för den prestation som du utfört, då det i min bedömning finns lagstöd för ditt krav i detta fall.

Ifall du vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan du göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av dig till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se så återkommer jag med en offert!

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?