Vad utgör ett giltigt samboavtal?

FRÅGA
Hej!Gällande sambokontrakt känns det som att det är många jurister som vill lura en på pengar. Har visat upp ett kontrakt jag fått skickat till mig av en mäklare som en juristfirma påstår kan "misstolkas". Vad i texten misstolkas?"Vi är sambot enligt sambolagen (2003:376) och avtalar härmed reglerna om bodeling i denna lag inte skall gälla oss. Var och en tar därför med sig den egendom som är personligt tillhörande respektive sambo. Vid gemensamt förvärvad egendom måste parterna komma överens om fördelning och egendomens värde, varav den sambo egendomen har blivit fördelad till köper ut den andra sambons lott. Egendomens värde skall bestämmas till marknadsvärde om parterna inte kommer överens om annat."Underskrifter krävs av sambo 1 och sambo 2 samt två stycken vittnen med ort och datum. Mvh,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om ditt samboavtal kan misstolkas eller om det kan bedömas vara ett giltigt sådant. För att kunna besvara din fråga kommer sambolagen (nedan förkortad SamboL) användas.

Verkningen samt utformandet av ett samboavtal
Verkningen av ett samboavtal
Jag kommer inleda med att förklara vilken verkning ett samboavtal får för ett samboförhållande. Sambor som inte skriver ett samboavtal ska omfattas av sambolagens bodelningsregler vilket innebär att sambors gemensamma bostad och bohag ska delas lika (3 § SamboL) vid en begärd bodelning (8 § stycke 1 SamboL).

Utformandet av och innehållet i ett samboavtal
Vad som sagts ovan kan emellertid avtalas bort genom ett samboavtal. Ett sådant avtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § stycke 1 SamboL). Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § stycke 2 SamboL). Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat.

Vidare kommer jag försöka redogöra för vad i ditt samboavtal som kan riskeras att misstolkas. Samboavtalet ska tydligt visa vilka sambor det är fråga om, vilket innebär att samboavtalet bör innehålla era för och efternamn för att specificera att det är ni som avtalar.

Vidare ska det tydligt framgå vad ni avtalar. Om ni avtalar att sambolagens reglering om bodelning inte ska gälla i ert samboförhållande ska det framgå på det sätt som du ovanför återger.

Om ni även avtalar vilken egendom som ska undantas från reglerna om bodelning i sambolagen så ska egendomen tydligt framgå. I ditt samboavtal står det "Var och en tar därför med sig den egendom som är personligt tillhörande respektive sambo", vilket jag bedömer är något vagt och oklart formulerat. Här skulle jag råda er att klart och tydligt rada upp vilken egendom som ska undantas från en bodelning, för att minimera risken för eventuella senare problem. Jag tror att juristfirman du varit i kontakt med menar att just den här delen skulle kunna misstolkas, men för att undvika missförstånd så bör ni specificera vilken egendom det handlar om. Vid en eventuell bodelning är det inte alltid säkert att sambor är lika samarbetsvilliga och tillmötesgående som de en gång var när samboavtalet ingicks, varför det därför är av vikt att avtalet innehåller tydlig information om egendomen.

Gällande de övriga delarna av samboavtalet så tycker jag att det tydligt framgår hur gemensamt förvärvad egendom ska hanteras. Det skulle ändock kunna förtydligas genom att skriva in: "Gemensamt förvärvad egendom ska fördelas och värderas gemensamt av parterna. Den egendom som tilldelats den ena sambon ska denne i sin tur ersätta i egendomens marknadsvärde till den andre sambon, om parterna inte kommit överens om ett annat värde".

Ovanstående är däremot enbart tips på hur du och din sambo kan underlätta för varandra om ert samboförhållande någon gång skulle upphöra. Ju tydligare ett samboavtal är utformat, ju mer fördelaktigt för er som inblandade parter.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig med en ny fråga om du skulle vara i behov av detta.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?