Vad som räknas som ett barnpornografibrott

2020-07-09 i Övriga brott
FRÅGA
Hey! Räknas det som barnpornografi om man råkade lägga upp ett par klipp där man suger av en person men ansiktet på den personen inte syns utan bara personens ansikte som suger av syns? Och ena personen lägger endast lägger upp bilder på sig själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens bestämmelser (nedan förkortad BrB). Jag kommer inledningsvis redogöra för brottet barnpornografi och slutligen redogöra för vad som gäller för just din fråga.

Allmänt om barnpornografibrott
En person kan göra sig skyldig till ett barnpornografibrott genom fem följande förfaranden:

1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild.
2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan.
3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn.
4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.
5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB).

En bild är att bedöma som pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv med syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. En bild är inte pornografisk om bilden innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden.

Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Bedöms brottet som ringa döms personen till böter eller fängelse i högst sex månader (16 kap. 10 a § stycke 2 BrB). Är brottet istället av grov karaktär är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år (16 kap. 10 a stycke 6 BrB).

Vad som avses med barn utifrån brottsbestämmelsen
För att handlingen ska kunna kategoriseras som ett barnpornografibrott, krävs det att den avbildade personens pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad alternativt att personen är under arton år. Bedöms personens pubertetsutveckling vara fullt utvecklad, ska ansvar för punkt 2-5 ovan, enbart dömas ut om det av bilden och omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under arton år (16 kap. 10 a stycke 3 BrB).

Har personen inte haft uppsåt till men varit oaktsam rörande omständigheten att personen som skildras på bild är under arton år, ska denne också dömas till ansvar för gärningarna som avses i punkt 1-5 ovan (16 kap. 10 a § stycke 4 BrB). Oaktsamhetsbrottet kan däremot inte utgöra grovt barnpornografibrott.

Vad som gäller för din fråga
Av dina omständigheter framgår det inte om den skildrade personen är under arton år eller om dennes pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad. Jag utgår däremot från att så inte är fallet för att kunna besvara om omständigheterna är att bedöma som ett barnpornografibrott. Personen ska därmed bedömas vara ett barn.

Om jag tolkar din fråga rätt så är det personen som den sexuella handlingen riktar sig mot som är barnet. Jag tolkar det även som att bilderna som läggs upp inte skildrar det aktuella barnet mot bakgrund av hur du framställer informationen. Därför utgår jag ifrån att barnet i fråga skildras i ett videoklipp där en annan person utövar den sexuella handlingen gentemot denne.

Av omständigheterna som du nämner så har ett barn skildrats i en pornografisk bild i och med att det sexuella händelseförloppet finns på "ett par klipp". För straffansvar krävs det inte att den som utför handlingen också samtidigt gjort sig skyldig till något av sexualbrotten i 6 kap. BrB. Det räcker med att bildmotivet är pornografiskt och ett exempel på det är om barnet placeras i olika positioner. Skildring kan vara alltifrån fotografier, filmklipp eller teckningar. Det innebär alltså att omständigheterna som du nämner kan komma att falla in under den första punkten (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1 BrB). Detta eftersom filmklippen innehåller ett sexuellt händelseförlopp av erotisk karaktär som på ett utmanande sätt återger ett sexuellt motiv, i syfte att påverka betraktaren sexuellt. Om barnet dessutom bedöms vara under arton år, alternativt inte är fullt pubertetsutvecklad, så utgör filmklippen pornografiskt material enligt lagen.

Vidare framhåller du i informationen att de aktuella filmklippen ska ha lagts upp, vilket jag förmodar sker på internet i något/några forum, i syftet att sprida vidare eller på annat sätt göra klippen av barnet tillgängliga för annan. För straffansvar för spridande av pornografiskt material krävs det att filmmaterialet görs tillgängligt för fler än ett fåtal andra personer. Görs materialet enbart tillgängligt för enstaka personer eller en begränsad krets av personer kan gärningen istället med hänsyn till övriga omständigheter, bedömas som en straffbar överlåtelse (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 2 BrB). Beroende på hur spridningen har skett, kan den aktuella gärningen alltså vara straffbar även ur detta perspektivet.

Ansvarsfrihet på grund av ringa åldersskillnad och pubertetsutveckling mellan barnet och den andra personen
Det finns en undantagsbestämmelse som talar om när en person inte ska dömas för barnpornografibrott som kan vara värd att informera om. Ett undantag enligt bestämmelsen är om samtliga inblandade parter är jämngamla och händelseförloppet sker inom ramen för en relation där parterna kommit överens om att skildra det sexuella umgänget (16 kap. 10 b § stycke 1 BrB).

Exempel på när undantagsbestämmelsen kan komma att bli aktuell är de fall då unga människor som är relativt jämngamla med varandra, inom sin relation, kommer överens om att avbilda sitt sexuella umgänge. Personen som framställer materialet får endast vara obetydligt äldre och ha kommit obetydligt längre i sin pubertetsutveckling än den som skildras. Materialet får heller inte ha framställts utan den avbildades vetskap. Till detta ska en helhetsbedömning göras gällande omständigheterna i övrigt för att en ansvarsbedömning ska kunna göras. Det räcker därför inte att det är ringa skillnad i ålder och utveckling mellan framställare och det avbildade barnet. Omständigheter som det tas hänsyn till är gärningen i sig, parternas relation och om den skildrade personen befinner sig i en utsatt social situation.

Undantagsbestämmelsen ska enbart gälla skildring och skildrarens efterföljande egna innehav av det framställda materialet. Det innebär att ett fortsatt innehav av materialet inte nödvändigtvis undantas från straffansvar. Ju längre ett innehav av det pornografiska materialet pågår, desto färre skäl finns det till att tillämpa undantagsbestämmelsen.

Är fallet så att personerna du nämner är jämngamla och det med hänsyn till övriga omständigheter är rimligt att ansvarsfrihet ska aktualiseras, så kan skildraren komma att bli ansvarsfri från barnpornografibrott avseende själva skildringen. Av dina omständigheter framgår det däremot att det inte enbart har skett en skildring av barn i pornografisk bild, utan att filmklippen dessutom ska ha råkat läggas upp på internet. Spridningsmomentet omfattas inte av undantagsbestämmelsen (16 kap. 10 b § stycke 1 BrB).

Tilläggas bör även att det inte utgör ett brott när ett barn framställer eller befattar sig med pornografiska bilder av sig själv. Detta verkar däremot inte vara vidare av relevans för omständigheterna i din fråga.

Sammanfattning
I fallet du beskriver rör det sig dels om skildring av barn i pornografisk bild, dels spridning alternativt överlåtelse av sådan bild på ett barn eftersom klippen ska ha lagts upp på internet (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1 och 2 BrB). Straff för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Det kan dock komma att sänkas respektive höjas beroende på brottsrubriceringen. Ansvarsfrihet kan även bli aktuellt men det beror på de inblandade personernas åldrar, pubertetsutveckling, relation och omständigheter i övrigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (918)
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?
2021-02-28 Vad gäller vid införsel av knogjärn?

Alla besvarade frågor (89885)