Vad som kan föranleda ringa tjänstefel

2020-09-01 i Övriga brott
FRÅGA
Vad kan föranleda att ringa tjänstefel döms ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 20 kap 1 § Brottsbalken framgår " den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar."

Ringa tjänstefel föranleder alltså inget straffansvar. Enligt förarbeten till bestämmelsen ska bedömningen göras mot bakgrund av (a) gärningens betydelse för myndighetsutövningen och (b) gärningsmannens ansvar i förhållande till denna (prop. 1988/89:113 s. 17). Detta innebär att ju mer självständiga befogenheter tjänstemannen har, desto större anledning finns att se mer allvarligt på gärningen. Det görs även en prövning av graden av uppsåt eller oaktsamhet.

Vilka omständigheter som bör beaktas beror på det enskilda fallet. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2004 s. 164 slagit fast att samtliga omständigheter bör beaktas. Bedömningen ska alltså utgå från objektiva faktorer som uppgiftens art och gärningens effekter samt graden av oaktsamhet som gärningsmannen har visat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Aya Alwan

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (833)
2020-09-27 Är det lagligt att importera Ostarine?
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott

Alla besvarade frågor (84399)