Vad som gäller vid problem vid renovering?

Vi har tvist angående utförande och pris gällnde badrumsrenovering, försening 3v felaktigheter utifrån överenskommelse, skador på egendom, mm

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det är i egenskap av konsument som du anlitat ett företag för att renovera ditt badrum. Jag tolkar då din fråga som att du undrar vad du har för rättigheter vid felaktigheter och förseningar. Konsumenttjänstlagen (ktjl) är tillämplig eftersom du anlitat en näringsidkare att utföra en tjänst i form av arbete på ditt badrum, 1 § ktjl. Lagen är tvingande vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för dig jämfört med ktjl inte är gällande, 3 § ktjl.

Vad som gäller angående utförande och pris

Om ni inte avtalat om något pris så ska du betala vad som är rimligt med hänsyn till bland annat tjänstens art, omfattning och utförande, allmänt rådande pris för motsvarande tjänster osv. Man gör alltså en bedömning i fall till fall där det är näringsidkaren som ska bevisa att priset är rimligt i förhållande till de faktorer jag precis nämnt, 36 § första stycket ktjl. Dessa faktorer framgår inte av din fråga vilket gör det svårt för mig att göra en bedömning kring vad som gäller i just ditt fall.

Om näringsidkaren istället har lämnat en ungefärlig prisuppgift så får inte det uppgivna priset överskridas med mer än 15 %, 36 § andra stycket ktjl. Detta gäller dock inte om näringsidkaren har rätt till pristillägg eftersom företagaren har utfört ett tilläggsarbete. Tilläggsarbete är om det framkommer behov av att mer arbete behöver göras pga samband med uppdraget och som lämpligen behöver utföras samtidigt som tjänsten, du ska dock bli underrättad av detta i första hand, 8 § första stycket ktjl. Om du inte är anträffbar kan dock näringsidkaren ha rätt att utföra tilläggsarbetet om det t.ex. rör sig om lågt pris på tilläggstjänsten eller det finns särskilda skäl att anta att du skulle vilja ha det utfört, 8 § andra stycket ktjl.

Näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt, alltså professionellt. Näringsidkaren ska också med omsorg ta vara på dina intressen och samråda med dig när det behövs. Det innebär t.ex. att du bör få olika alternativ i avtalsförhandlingarna som avser olika prislägen, 4 § ktjl.

Vad som gäller vid felaktigheter utifrån överenskommelse

Här kommer jag utgå från att du anser att tjänsten är utförd på ett felaktigt sätt. Tjänsten anses felaktig om den avviker från vad du har rätt att kräva enligt 4 § vilket jag beskrev ovan, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse, 9 § första stycket första punkten ktjl. Tjänsten anses också felaktig om resultatet är kvalitativt sämre än vad ni har avtalat och om det är annorlunda, t.ex. om ett hus målas i annan färg än vad som avtalats, 9 § första stycket tredje punkten ktjl. Utifrån din fråga framgår det inte vad du anser har skett för felaktigheter vilket gör att jag inte kan göra en bedömning kring ditt fall.

Är tjänsten felaktig har du rätt att göra påföljder gällande vilket kan vara avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet, du har även rätt att hålla inne betalningen, 16 § ktjl. Du frågar inte kring någon specifik påföljd och eftersom jag inte vet så mycket om din situation kan jag inte föreslå en passande påföljd för just ditt fall. För att du ska ha rätt till påföljd så behöver du ha reklamerat i tid, underrättelse som sker inom två månader anses alltid ha skett i tid, 17 § ktjl.

Vad som gäller vid försening

Jag tolkar din fråga som att arbetet skulle varit klart för tre veckor sedan och att ni då avtalat om när arbetet skulle vara slutfört. Näringsidkaren anses vara i dröjsmål om arbetet inte avslutats inom den tid som ni avtalat och detta inte beror dig eller något förhållande på din sida 24 § ktjl. Så förutsatt att förseningen bara beror på företagaren så har du rätt att göra påföljder. Du har rätt att hålla inne betalningen och får välja mellan att kräva att företagaren utför tjänsten eller så kan du välja att häva avtalet, du kan även ha rätt till skadestånd, 25 § ktjl. För att du ska få häva avtalet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Om stora delar av arbetet redan är utfört kan du dock bara häva avtalet kring de delar som återstår såvida inte syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat pga dröjsmålet företagaren insett eller borde insett detta 29 § ktjl. Du behöver även vid försening reklamera enligt 26 § ktjl.

Du har rätt till ersättning för skada som du drabbats av till följd av dröjsmålet om näringsidkaren inte kan visa att förseningen beror på ett hinder som ligger utanför dennes kontroll och som inte heller rimligen kunde förväntas ha räknat med när ni ingick avtalet och inte heller kunnat undvika eller övervinna, 31 § första stycket ktjl. Det gäller även om näringsidkaren anlitat någon annan för att utföra en del av tjänsten 31 § andra stycket ktjl.

Vad som gäller om arbetet orsakar skador på egendom

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet pga fel eller dröjsmål omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör dig eller någon annan i ditt hushåll under förutsättning att egendomen inte används i din egen näringsverksamhet, 31 § fjärde stycket ktjl. Om företagaren har orsakat skada på din egendom så har du alltså rätt till ersättning för detta.

Hoppas du fått svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”