Vad sker under en rättegång?

2020-12-01 i Domstol
FRÅGA
Hej kan ni kort redogöra för hur processen ser ut från rättegång till domslut? Steg för steg.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan redogör jag mycket kortfattat de olika stegen.

Efter att rätten har kallat in alla parter i rättssalen kontrollerar rättens ordförande, domaren, att alla har kommit och bedömer om det föreligger något hinder mot att hålla huvudförhandlingen. Det som i dagligt tal brukar kallas rättegång heter på en domstol alltså huvudförhandling.

Åklagarens yrkande
Sedan lämnar ordföranden ordet till åklagaren, som kort begär att domstolen ska döma den tilltalade (den som misstänks för brottet i fråga) för det eller de brott som åklagaren anser att hen har gjort sig skyldig till.

Den tilltalade får svara
Ordföranden frågar den tilltalade om hen erkänner eller förnekar brottet(n) som åklagaren beskrivit. Den tilltalade har oftast en försvarsadvokat vid sin sida som biträder denne under rättegången.

Åklagaren och försvarsadvokaten gör sakframställning
Åklagaren redogör för vad hen påstår har inträffat, dvs. vilket brott som begåtts och hur det har gått till, i sin s.k. sakframställan. Åklagaren ska bevisa att den åtalade är skyldig, men åklagaren måste vara objektiv och även lägga fram sådant som kan tala till den misstänktes fördel.

Försvarsadvokaten eller den tilltalade får därefter möjlighet att kortfattat berätta vad hen har för uppfattning om det som hänt.

Förhör med målsäganden
Sedan förhörs eventuella målsäganden.

Den tilltalade får svara
Den tilltalade lämnar därefter sin berättelse om vad som skett och får svara på frågor.

Eventuella vittnesförhör
Eventuella vittnen kallas in och förhörs ett i taget. Vittnena får nämligen oftast inte vara med inne i rättssalen innan de hörs, eftersom de annars riskerar att påverkas av vad andra säger i rättssalen (det vill man såklart undvika).

Den tilltalades personliga förhållanden
Den tilltalades personliga förhållanden behandlas sedan. Detta kan få betydelse vid valet av påföljd för den tilltalade. Ex. påverkar den tilltalades ekonomiska ställning storleken på eventuella böter denne döms till.

Slutanföranden
Parterna slutför sedan sin talan. Det vanligaste är att åklagaren först sammanfattar sina synpunkter. Därefter gör försvarsadvokaten, eller den tilltalade själv, en sammanfattning av den tilltalades ståndpunkt. Åklagaren och försvarsadvokaten talar till exempel om vad de anser vara bevisat och vilken påföljd de anser att den tilltalade bör få.

Överläggning
Efter förhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma genom s.k. överläggning. Varje domare har en röst. Ingen utomstående har rätt att vara med vid överläggningen, dvs. övriga lämnar rättssalen vid överläggningen.

Avkunnande av dom
Efter överläggningen berättar rättens ordförande kortfattat om innehållet i domen (avkunnar domen) och förklarar hur den som är missnöjd med domen ska bära sig åt för att överklaga den.

Ibland avkunnas domen inte vid rättegången utan meddelas först vid ett senare tillfälle. Rättens ordförande talar då om vilken dag och vilket klockslag som detta kommer att ske.

I en doms domskäl anger domarna varför de har dömt som de har gjort.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?