Vad sker om testamentsvittne intygar att bevittnande ej skett?

Testamente efter min far . Hans nya fru lever enligt testamente orubbat bo. Ett av vittnena intygar att han aldrig bevittnat testamentet. Vad sker då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt för svaret

Jag uppfattar det som att din fråga är huruvida testamentet är giltigt eller ej; det vill säga vilken inverkan vittnets intygande har. Utifrån informationen kommer jag inte kunna fastslå någon slutsats men jag kommer redogöra för vad som gäller i allmänhet.

Vad gäller om ett vittne intygar att vittnet aldrig bevittnat testamentet?

Den aktuella frågan berörs inte i lagtexten men har behandlats av högsta domstolen i fallet NJA 1994 s. 34. I fallet bedömde domstolen att testamente var gällande trots ena vittnets utsago att bägge vittnen ej samtidigt närvarat. Slutsatsen drogs med hänsyn till att vittnesintyg förelåg samt att längre tid (10 år) passerat mellan testamentets upprättande och invändningen; domstolen ansåg att "minnesbilder från händelser så långt tillbaka i tiden normalt sett måste vara osäkra".

Vittnesintyg är, utöver underskrift av testamentet, ett tecknat intyg om själva bevittnandet samt omständigheter av potentiell betydelse för testamentets giltighet (se 10 kap. 2 § första stycket andra meningen Ärvdabalken (ÄB)). I NJA 1994 s. 34 konstaterar domstolen att "ett blott bestridande av att vittnena varit samtidigt närvarande eller att de haft klart för sig vad saken gällde inte kan vara tillräckligt, om vittnena på handlingen tecknat intyg om förhållandet." I detta fall måste vittnet framföra mer bevisning för att göra sannolikt att bevittnandet inte är giltigt. Motsatsvis kan antas att ett intygande om att bevittnande inte skett kan vara tillräckligt om något vittnesintyg inte har utfärdats.

Sammantaget kan konstateras att tiden från testamentets upprättande och intygandet om att bevittnande ej skett i samband med huruvida vittnesintyg har utfärdats är av avgörande betydelse. Denna bedömning får jag överlåta till dig att göra själv eftersom jag inte besitter behövlig information. Observera att ovan stadgade baseras på uttalanden från domstolen och således inte är bindande; bedömning måste ske i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad gäller om bevittnandet inte är giltigt?

Om det anses att handlingen inte bevittnats korrekt råder formfel. En handling ska bevittnas av minst två vittnen som inte är testamentstagare eller annars släkt i rakt upp eller nedstigande led med testatorn (se 10 kap. 4 § ÄB). Testator är den som utfärdat testamentet och vars kvarlåtenskap ska fördelas. Har bevittnande inte skett korrekt råder formfel enligt 13 kap. 1 § ÄB. Testamentet blir inte ogiltigt i sig utan det krävs att arvinge eller testamentstagare väcker talan om ogiltigförklaring (14 kap. 5 § ÄB). Sådan så kallad klandertalan måste väckas inom 6 månader från det att vederbörande delgavs testamentet efter testatorns död (se 14 kap. 5 § samt 4 § ÄB). En klandertalan har individuell verkan och ogiltigförklaring av testamente sker enbart i den mån testamentet inskränker på klandrande parts rätt i kvarlåtenskapen. Var och en som vill göra sin rätt gällande måste således klandra testamentet.

Sammanfattning

Något entydigt svar om bevittnandets giltighet kan inte fastslås utan beror på den tid som har passerat, eventuellt vittnesintyg, det invändande vittnets bevisning samt omständigheterna i övrigt. Föreligger inget vittnesintyg torde inte mycket krävas för ett vittne att invända mot giltigheten. För att testamentet därav ska ogiltigförklaras måste arvinge eller testamentstagare väcka en klandertalan och handlingen blir således ej självverkande ogiltig.

Hoppas du fick ett tillfredsställande kunskapsunderlag för att bedöma situationen!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning